1 CORINTO 5

1Ginabalita karon nga adunay pagpakighilawas diha kaninyo, ug ang mao nga pagpakighilawas walay sama bisan sa mga Gentil, sa pagkaagi nga ang usa kaninyo nagabaton sa asawa sa iyang amahan. 2Ug kamo nagapaburot, ug wala hinonoa mangasubo kamo, aron kuhaon sa taliwala kaninyo ang nagabuhat niini. 3Kay ako, sa pagkamatuod, nga wala diha kaninyo sa lawas apan anaa sa espiritu, ingon nga anaa na ako kaninyo nakaghukom ako kaniya nga nakabuhat niining butanga; 4Sa ngalan sa atong Ginoong Jesus, sa nanagtigum kamo, ug ang akong espiritu, uban ang gahum sa atong Ginoong Jesus, 5Sa pagtugyan kang satanas sa maong makasasala sa paglaglag sa unod; aron ang espiritu pagaluwason sa adlaw sa Ginoong Jesus. 6Ang inyong panaghimaya dili maayo. Wala ba kamo manghibalo nga ang diyutay nga levadura nagapatubo sa tibook nga minasa? 7Busa hugasa ninyo ang daang levadura aron mabag-o kamo nga minasa, maingon nga kamo minasa nga walay levadura; kay ngani ang atong pasko nga si Cristo, gihalad na alang kanato. 8Busa saulogon nato ang fiesta, dili sa daan nga levadura, dili bisan sa levadura sa pagkamadinauton ug sa pagkadautan, kondili sa tinapay nga walay levadura sa pagkamaminatud-on ug sa kamatuoran. 9Nagsulat ako kaninyo sa akong sulat nga dili kamo makigkauban sa mga makighilawason; 10Apan dili kay magpahilayo gayud sa mga makighilawason niini nga kalibutan, kun sa mga masinahon, kun sa mga malupigon, kun sa mga nanagsimba sa mga diosdios; kay niini nga pagkaagi, kinahanglan nga mogula kamo sa kalibutan. 11Apan sa ingon niini nga kahimtanga nagsulat ako kaninyo, nga dili kamo makighugoy-hugoy kang bisan kinsa nga ginganlang igsoon, kong siya makighilawason, kun masinahon, kun magsisimba sa mga diosdios, kun mapanamastamason, kun palahubog, kun malupigon; bisan sa pagkaon dili gayud kamo makigsalo kaniya. 12Kay unsay labut ko sa paghukom kanila nga anaa sa gawas? Wala ba ninyo pagahukmi ang mga anaa sa sulod? 13Apan sa mga atua sa gawas ang Dios nagahukom. Kuhaon ninyo kanang tawong dautan gikan sa taliwala ninyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\