1 CORINTO 6

1Makapangahas ba ang uban kaninyo nga sa may diyutay nga buroka batok sa iyang isigkatawo, sa pagpakigburoka sa atubangan sa mga dilimatarung, ug dili hinoon sa atubangan sa mga balaan? 2Kun wala ba kamo manghibalo nga ang mga balaan mao ang magahukom sa kalibutan? Ug kong ang kalibutan pagahukman ninyo, dili ba kamo mga takus sa paghukom sa mga butang nga labing gagmay? 3Wala ba kamo manghibalo nga magahukom kita sa mga manolonda? Dili ba labi pa gayud nga magahukom kita sa mga butang niining kinabuhi? 4Busa, kong kinahanglan maghukom kamo sa mga butang mahitungod niining kinabuhi, ibutang ba ninyo aron maghukom ang mga dili tinagad sa iglesia? 5Ginaingon ko kini sa pagpakaulaw kaninyo. Unsa, wala bay usa ka maalam diha kaninyo nga arang makahusay sa mga managsoon; 6Kondili nga ang igsoon makigburoka sa iyang igsoon, ug kana sa atubangan sa mga dilimatinohoon? 7Busa aduna na gayud ing usa ka kasaypanan kaninyo, nga may mga buroka kamo ang usa ug usa kaninyo. Ngano bang dili hinoon ninyo pagaantuson ang pagdaut kaninyo? Ngano bang dili hinoon ninyo pagaantuson ang paglimbong kaninyo? 8Apan kamo sa inyong kaugalingon nagabuhat sa dautan, ug nagalimbong kamo, ug kana sa inyong mga igsoon. 9Kun wala ba kamo manghibalo nga ang mga dilimatarung dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Dili kamo magpalimbong: bisan ang mga makighilawason, bisan ang mga magsisimba sa diosdios, bisan ang mga mananapaw, bisan ang mahilayon, bisan ang mga mapatuyangon sa ilang kaugalingon uban sa mga lalake, 10Bisan ang mga kawatan, bisan ang mga masinahon, bisan ang mga palahubog, bisan ang mga mapanamastamason, bisan ang mga malupigon, sila dili makapanunod sa gingharian sa Dios. 11Ug ang uban kaninyo kamiadto sama niana; apan gihinloan na kamo, apan gibalaan na kamo, apan gipakamatarung kamo sa ngalan sa Ginoong Jesucristo, ug diha sa Espiritu sa atong Dios. 12Ang tanang mga butang gitugot kanako, apan dili tanang mga butang mapuslanon; ang tanang mga butang gitugot alang kanako, apan dili ako buot mopasakup sa gahum sa bisan unsa. 13Ang mga kalan-on alang sa tiyan, ug ang tiyan alang sa mga kalan-on; apan kini ug sila pagalaglagon sa Dios. Apan ang lawas dili alang sa pagpakighilawas, kondili alang sa Ginoo, ug ang Ginoo alang sa lawas. 14Ug ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoo, magabanhaw man usab kanato pinaagi sa iyang gahum. 15Wala ba kamo manghibalo, nga ang inyong mga lawas mga bahin ni Cristo? Nan, kuhaon ko ba karon ang mga bahin ni Cristo, ug buhaton ko sila nga mga bahin sa usa ka bigaon? Kana dili gayud mahimo! 16Kun, wala ba kamo manghibalo, nga ang gipakig-ipon sa usa ka bigaon, maoy usa ka lawas? Kay ang duruha, miingon siya, mahimong usa ka unod. 17Apan ang gipakig-ipon sa Ginoo maoy usa ka espiritu. 18Mangalagiw kamo sa pakighilawas. Ang tanang sala nga pagabuhaton sa tawo gawas man sa lawas; apan siya nga magapakighilawas, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. 19Kun wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo nga inyong nabatonan gikan sa Dios? ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. 20Kay pinalit kamo sa usa ka bili: busa, himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu, nga mga iya sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\