1 CORINTO 8

1Karon mahitungod sa mga butang nga hinalad sa mga diosdios: nasayud kita nga kitang tanan may kaalam. Ang kaalam nagapaburot; apan ang gugma nagapalig-on; 2Kong ang uban nagadahum, nga siya mahibalo ug diyutay, wala pa siyay hibangkaagan sa kinahanglan nga mahibaloan niya; 3Apan kong may uban nga nahagugma sa Dios, kini hibaloan niya; 4Busa, mahitungod sa pagkaon sa mga butang nga hinalad sa mga diosdios, nanghibalo kita nga walay diosdios nga may bili dinhi sa kalibutan, ug walay Dios, kondili usa ra. 5Kay bisan pa may mga ginganlan nga mga dios, bisan sa langit kun sa yuta, ingon nga adunay daghan nga mga dios, ug daghan nga mga ginoo; 6Apan alang kanato adunay usa ka Dios, ang Amahan nga kaniya nagagikan ang tanang mga butang, ug nga kita alang kaniya; ug usa ka Ginoo, si Jesucristo, nga pinaagi kaniya ang tanang mga butang, ug kita pinaagi kaniya. 7Apan kana nga kaalam wala sa tanang mga tawo; kondili ang uban nga naanad sa diosdios hangtud karon, nagakaon niana ingon nga butang nga hinalad sa diosdios; ug ang ilang kaisipan nga mahuyang, ginahugawan. 8Apan ang kalan-on dili makapahaduol kanato sa Dios: kay kong kita dili mokaon, dili kita malabing dautan; kong kita mokaon, dili kita molabing maayo. 9Apan matngoni ninyo, kay tingali kining inyong kagawasan mahimo nga kahigayonan sa pagkapangdol sa mga mahuyang. 10Kay kong may uban nga makakita kanimo nga may kaalam, nga magakaon sulod sa templo sa diosdios, kong siya mahuyang, dili ba madasig ang iyang kaisipan sa pagkaon sa mga kalan-on nga nahalad sa mga diosdios? 11Kay pinaagi sa imong kaalam, mawala ang mahuyang, ang igsoon nga tungod kaniya nagapakamatay si Cristo. 12Ug niini nga pagkaagi, ang pagpakasala batok sa inyong mga igsoon, ug ang pagsamad sa ilang mahuyang nga kaisipan samtang kini mahuyang, nagpakasala kamo batok kang Cristo. 13Tungod niana, kong ang kalan-on nagapapangdol sa akong igsoon, dili na gayud ako mokaon ug carne, aron dili ako makapapangdol sa akong igsoon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\