1 CORINTO 9

1Dili ba ako gawas? Dili ba ako Apostol? Wala ko ba hikit-i si Jesus nga atong Ginoo? Dili ba kamo mao ang buhat ko sa Ginoo? 2Kong sa uban dili ako apostol, apan kaninyo, sa pagkamatuod, apostol ako; kay ang timaan ko sa pagkaapostol, mao kamo nga diha sa Ginoo. 3Mao kini ang paglaban ko ngadto sa mga nagasusi kanako. 4Wala ba kami ing katungod sa pagkaon ug sa pag-inum? 5Wala ba kami ing katungod sa pagpuyo uban kanamo sa usa ka asawa nga magtotoo ingon man usab ang uban sa mga apostoles, ug sa mga igsoon sa Ginoo, ug ni Cefas? 6Kun ako lamang ug si Bernabe, wala ba kami ing katungod sa paglikay sa buhat? 7Kinsa ba nga sundaloha nga nagaalagad sa iyang kaugalingong balon? Kinsa ba ang nagatanum sa usa ka parrasan, ug wala magakaon sa bunga niini? Kun kinsa ba ang nagapasibsib sa kahayupan, ug wala makapahimulos sa gatas sa kahayupan? 8Ginapamulong ba nako kini ingon nga tawo? Kun wala ba usab magaingon niini ang Kasugoan? 9Kay diha sa Kasugoan ni Moises nahasulat: Dili mo pagbutangan ug bukagbukag ang vaca nga nagagiuk. Ginagalam ba sa Dios ang mga vaca? 10Kun giingon ba niya kini, sa pagkamatuod, tungod kanato? Sa pagkamatuod, tungod kanato gisulat kini; kay ang nagadaro kinahanglan magdaro sa paglaum, ug ang nagagiuk, magagiuk sa paglaum nga makaambit. 11Kong kami nagapugas kaninyo ug mga butang nga espirituhanon, daku ba nga butang kong pagaanihon namo ang inyong mga butang nga lawasnon? 12Kong ang uban nakaambit niining katungod diha kaninyo, dili ba labaw pa kami? Bisan pa niana wala namo pagagamita kini nga katungod; kondili ginaantus namo ang tanang mga butang aron kami dili makaulang sa Maayong Balita ni Cristo. 13Wala ba kamo manghibalo nga ang mga nagaalagad sa mga butang nga balaan nagakaon sa mga butang sa templo, ug ang mga nagaalagad sa halaran makaambit sa mga hinalad sa halaran? 14Ingon man usab niini, nagsugo ang Ginoo aron kadto nga nagamantala sa Maayong Balita, kinahanglan magpanginabuhi sila sa Maayong Balita. 15Apan wala ako magagamit sa bisan unsa niining mga butanga, ug wala ako magasulat niining mga butanga aron pagabuhaton kanako ang ingon; kay labi pang maayo alang kanako ang pagpakamatay, kay sa pagabuhaton ni bisan kinsa nga walay pulos ang akong paghimaya. 16Kay kong ginamantala ko ang Maayong Balita, wala akoy igahimaya; kay gitugyan kanako ang kinahanglan sa pagmantala; kay alaut ako, kong dili ko igamantala ang Maayong Balita. 17Kay kong buhaton ko kini sa akong kaugalingong kabubut-on, magadawat ako ug balus; apan kong dili sa kabubut-on ko, gisalig kanako ang pagkatinugyanan nga ania kanako. 18Busa unsa man ang balus kanako? Nga, sa nagamantala ako sa Maayong Balita, ginamantala ko ang Maayong Balita ni Cristo sa walay bayad, aron ako dili makagamit sa tibook nakong katungod diha sa Maayong Balita. 19Kay bisan ako gawas gikan sa tanang tawo, ako sa akong kaugalingon, nagpaulipon sa tanan, aron makabig ko ang labi pang daghan. 20Ug sa mga Judio, nahimong ingon sa Judio ako, aron makabig ko ang mga Judio; sa mga anaa sa ilalum sa Kasugoan, ingon sa anaa sa ilalum sa Kasugoan, dili kay ako gayud anaa sa ilalum sa Kasugoan, aron makabig ko ang mga anaa sa ilalum sa Kasugoan; 21Niadtong atua sa gawas sa Kasugoan, ingon sa atua ako sa gawas sa Kasugoan, dili kay walay Kasugoan ngadto sa Dios, kondili sa ilalum sa Kasugoan kang Cristo, aron makabig ko ang mga atua sa gawas sa Kasugoan. 22Sa mga mahuyang, nahimong mahuyang ako, aron makabig ko ang mga mahuyang. Sa tanang mga tawo ako nahimo ngatanan nga mga butang, aron sa tanan nga paagi, maluwas ko ang uban. 23Ug nagabuhat ako sa tanang mga butang tungod sa Maayong Balita, aron ako mag-umalambit niini. 24Wala ba kamo manghibalo nga ang mga nagadalagan sa usa ka lumba, nanalagan ang tanan, apan usa lamang ang nagadawat sa ganti? Sa mao usab nga pagkaagi, manalagan kamo aron makakab-ut kamo. 25Ug ang tanang nagapakigbugno diha sa mga bangga sa kusog, mapinugnganon sa kaugalingon sa tanan nga mga butang. Sila nagahimo niini aron makadawat sa purongpurong nga madunoton, apan kita sa usa ka dilimadunoton. 26Busa, sa ingon niini nagadalagan ako, dili ingon sa may pagduhaduha; mao kini nga nagapakigbugno ako, dili ingon sa nagasumbag sa hangin. 27Apan gibuntog ko ang akong lawas, ug gibutang ko kini sa pagkaulipon, kay tingali sa human ako makamantala sa uban, ako sa akong kaugalingon igasalikway.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\