1 JUAN 1

1Ang kaniadto sukad sa sinugdan, ang among hingdunggan, ang among hingkit-an sa among mga mata, ang among nasud-ong, ug nahikap sa among mga kamot, nahatungod sa Pulong sa kinabuhi, 2(Kay ang kinabuhi napadayag, ug nakita namo, ug ginapamatud-an namo, ug ginamantala namo kaninyo ang kinabuhi nga walay katapusan, nga didto kauban sa Amahan, ug ginapadayag kanamo): 3Ang among hingkit-an ug hingdunggan, ginamantala namo kaninyo, aron kamo usab may pagkaambit uban kanamo, ug ang atong pagkaambit usab uban sa Amahan ug sa iyang Anak nga si Jesucristo. 4Ug kining mga butanga ginasulat namo kaninyo, aron mamahingpit ang among kalipay. 5Ug kini mao ang balita, nga hingdunggan namo gikan kaniya ug ginamantala namo kaninyo: nga ang Dios mao ang kahayag, ug kaniya wala gayud ing kangitngit. 6Kong umingon kita, nga may kaambitan kita uban kaniya ug nagalakaw kita diha sa kangitngit, nagabakak kita, ug wala kita magabuhat sa kamatuoran. 7Apan kong magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, may kaambitan kita sa usa ug usa, ug ang dugo ni Jesucristo nga iyang Anak, nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. 8Kong umingon kita nga kita walay sala, gilimbongan nato ang atong kaugalingon, ug walay kamatuoran dinhi kanato. 9Kong igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarung siya, aron pasayloon kita niya sa atong mga sala, ug pagahinloan kita niya gikan sa tanang kadautan. 10Kong moingon kita, nga wala kita makasala, siya gibuhat nato nga bakakon, ug ang iyang pulong wala dinhi kanato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\