1 JUAN 2

1Mga anak ko, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron dili kamo managpakasala. Apan kong may uban nga makasala, may Manlalaban kita uban sa Amahan, si Jesucristo nga matarung. 2Ug siya mao ang halad sa pagpasig-uli tungod sa atong mga sala, ug dili lamang tungod sa ato, kondili usab tungod sa iya sa tibook nga kalibutan. 3Ug niini nahibalo kita nga atong giila siya, kong ang iyang mga sugo atong bantayan. 4Ang nagapamulong: Ako nakaila kaniya, ug wala magabantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon, ug ang kamatuoran wala kaniya. 5Apan ang nagabantay sa iyang pulong, diha kaniya ang gugma sa Dios, ginahingpit sa pagkamatuod gayud. Tungod niini mahibaloan nato, nga kita anaa kaniya: 6Ang nagapamulong nga siya anaa kaniya, kinahanglan magalakaw usab ingon sa paglakaw niya. 7Mga hinigugma, wala ako magsulat kaninyo ug usa ka bag-ong sugo, kondili ang usa ka sugo nga daan, nga anaa kaninyo sukad sa sinugdan. Ang sugo nga daan mao ang pulong nga hingdunggan ninyo. 8Nagasulat ako pag-usab kaninyo sa usa ka sugo nga bag-o, nga matuod diha kaniya ug diha kaninyo; kay ang kangitngit nagaagi, ug ang matuod nga kahayag nagadan-ag na. 9Ang nagaingon nga anaa siya sa kahayag, ug nagadumot sa iyang igsoon, kini siya anaa pa gihapon sa kangitngit. 10Ang nahagugma sa iyang igsoon, anaa siya sa kahayag, ug walay kahigayonan sa pagkapangdol diha kaniya. 11Apan ang nagadumot sa iyang igsoon anaa sa kangitngit, ug nagalakaw sa kangitngit, ug wala manghibalo kong asa siya paingon; tungod kay ang kangitngit nagbuta sa iyang mga mata. 12Nagasulat ako kaninyo, mga anak, kay ang inyong mga sala gipasaylo pinaagi sa iyang ngalan. 13Nagasulat ako kaninyo, mga amahan, kay nakaila kamo kaniya nga gikan sa sinugdan. Nagasulat ako kaninyo, mga batan-ong lalake, kay gidaug ninyo ang dautan. Nakasulat ako kaninyo, mga anak, kay naila ninyo ang Amahan. 14Nakasulat ako kaninyo, mga amahan, kay nakaila kamo kaniya nga gikan sa sinugdan. Nakasulat ako kaninyo, mga batan-ong lalake, kay mga malig-on kamo, ug ang pulong sa Dios nagapuyo kaninyo, ug gidaug ninyo ang dautan. 15Dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Kong ang uban mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. 16Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan: ang mga kailibgon sa unod, ug ang mga kailibgon sa mga mata, ug ang pangandak sa kinabuhi, dili iya sa Amahan, kondili iya sa kalibutan. 17Ug ang kalibutan nagaagi, ug ang mga kailibgon niini, apan ang nagabuhat sa kabubut-on sa Dios, nagapadayon sa walay katapusan. 18Mga anak, mao na ang katapusan nga takna, ug ingon nga inyong hingdunggan nga moabut ang anticristo, bisan ngani karon nangabut ang daghanan nga mga anticristo; tungod niana mahibaloan nato, nga mao na kini ang katapusang takna. 19Namahawa sila kanato, apan sila dili ato; kay kong sila ato pa, nanagpadayon unta sila uban kanato; apan mibulag sila, aron mapadayag nga silang tanan dili mga ato. 20Ug kamo nakadawat sa dihog gikan Niadtong Balaan, ug hingbaloan ninyo ang tanan nga mga butang. 21Nagasulat ako kaninyo, dili kay wala ninyo hisayri ang kamatuoran, kondili kay hingbaloan ninyo; ug nga walay bisan unsa nga bakak nga iya sa kamatuoran. 22Kinsa ba ang bakakon, kondili ang nagalimod nga si Jesus mao ang Cristo? Kini mao ang anticristo, kadtong nagalimod sa Amahan ug sa Anak. 23Bisan kinsa nga nagalimod sa Anak, wala kaniya usab ang Amahan. Kadtong nagasugid sa Anak, anaa kaniya usab ang Amahan. 24Busa, alang kaninyo, ang hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan ibilin diha kaninyo. Kong ang hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan magapabilin diha kaninyo, kamo magapabilin usab diha sa Anak ug diha sa Amahan. 25Ug kini mao ang saad nga gisaad niya kanato, nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. 26Gisulat ko kaninyo kining mga butanga mahatungod sa mga nagapasalaag kaninyo. 27Ug mahitungod kaninyo ang dihog nga nadawat ninyo gikan kaniya nagapabilin diha kaninyo; ug kamo wala magkinahanglan nga bisan kinsa nga magatudlo kaninyo: apan maingon nga ang mao nga dihog nagatudlo kaninyo mahatungod sa tanang mga butang, ug mao ang matuod, ug dili bakak, ug bisan sa ingon kini nagatudlo kaninyo, managpabilin kamo kaniya. 28Busa karon, mga anak ko, managpabilin kamo diha kaniya; aron, kong igapadayag na siya, may pagsalig kita, ug dili kita maulaw sa iyang atubangan sa iyang pag-anhi. 29Kong hingbaloan ninyo nga siya matarung, hingbaloan usab ninyo nga ang tanang nagabuhat sa pagkamatarung, natawo kaniya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\