1 JUAN 3

1Tan-awa ninyo kong daw unsa nga gugmaha ang gihatag kanato sa Amahan nga ginganlan kita nga mga anak sa Dios, ug mao man gayud kita. Tungod niini wala makaila kanato ang kalibutan; kay kini wala makaila kaniya. 2Mga hinigugma, karon mga anak kita sa Dios, ug wala pa ikapadayag kong maunsa kita. Hingbaloan nato nga kong igapadayag na siya, mahasama kita kaniya, kay siya makita nato ingon nga mao siya. 3Ug ang tanan nga aduna niini nga paglaum diha kaniya, nagaputli sa iyang kaugalingon, maingon nga siya putli. 4Ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon usab; kay ang sala mao ang pagkamasupilon. 5Ug hingbaloan ninyo, nga siya gipadayag sa pagkuha sa atong mga sala, ug diha kaniya wala man ing sala. 6Ang tanan nga nagapabilin diha kaniya, dili magpakasala; bisan kinsa nga nagapakasala, wala makakita kaniya ug wala makaila kaniya. 7Mga anak, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Ang nagabuhat sa pagkamatarung, matarung man bisan maingon nga siya matarung. 8Ang nagabuhat sa sala, iya sa yawa; kay ang yawa nagapakasala sukad sa sinugdan. Tungod niini nga katuyoan gipadayag ang Anak sa Dios, aron sa paglaglag sa mga buhat sa yawa. 9Bisan kinsa nga gipanganak sa Dios wala magabuhat sa sala; kay ang iyang binhi nagapabilin kaniya; ug siya dili makasala, kay gipanganak sa Dios. 10Niini ginapadayag ang mga anak sa Dios, ug ang mga anak sa yawa: bisan kinsa nga wala magabuhat sa pagkamatarung, ug siya nga wala mahigugma sa iyang igsoon, dili iya sa Dios. 11Kay kini mao ang balita nga hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan: nga maghigugmaay kita ang usa ug usa. 12Dili sama kang Cain, nga iya siya sa dautan, ug gipatay niya ang iyang igsoon. Ug unsay hinungdan nga gipatay niya? Kay ang iyang mga buhat mga dautan, ug ang mga buhat sa iyang igsoon mga matarung. 13Mga igsoon ko, dili kamo mahibulong kong ang kalibutan nagadumot kaninyo. 14Nanghibalo kita nga miagi kita gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, kay gihigugma ta ang mga igsoon. Ang wala mahigugma sa iyang igsoon, nagapabilin sa kamatayon. 15Ang tanan nga nagadumot sa iyang igsoon, mamumuno; ug hingbaloan ninyo nga walay bisan kinsa nga mamumuno, nga may kinabuhi nga walay katapusan nga nagapabilin kaniya. 16Niini naila nato ang gugma; kay gihatag niya ang iyang kinabuhi tungod kanato; ug kinahanglan usab nga igahatag nato ang atong mga kinabuhi tungod sa mga igsoon. 17Apan kong kinsa ang may pangabuhian sa kalibutan, ug makita niya ang iyang igsoon nga anaa sa kinahanglan, ug pagalukban niya ang iyang kasingkasing, unsaon pagpabilin sa gugma sa Dios diha kaniya? 18Mga anak ko, dili kita maghigugma sa pulong, ni sa dila, kondili sa buhat ug sa kamatuoran. 19Dinhi niini maila nato nga kita iya sa kamatuoran, ug arang ta mapalig-on ang atong kasingkasing sa atubangan niya; 20Kay kong ang atong kasingkasing nagasaway kanato, daku pa ang Dios kay sa atong kasingkasing, ug nanghibalo sa tanang mga butang. 21Mga hinigugma, kong ang atong mga kasingkasing wala magasaway kanato, kita may pagsalig ngadto sa Dios. 22Ug pagadawaton ta gikan kaniya ang tanan nga atong gipangayo, kay gibantayan ta ang iyang mga sugo, ug gibuhat ta ang mga butang nga kahamut-an sa atubangan niya. 23Ug kini mao ang iyang sugo nga motoo kita sa ngalan sa iyang Anak nga si Jesucristo ug maghinigugmaay kita ang usa ug usa, ingon sa gisugo niya kanato. 24Ug ang nagabantay sa iyang mga sugo, nagapabilin diha kaniya, ug siya kaniya. Ug niini nahibaloan ta nga siya nagapadayon kanato, tungod sa Espiritu nga gihatag niya kanato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\