1 JUAN 4

1Mga hinigugma, Mili ninyo pagtohoan ang tanan nga espiritu, kondili sulayan ninyo ang mga espiritu, kong iya ba kini sa Dios. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. 2Niini hiilhan ninyo ang Espiritu sa Dios: Ang tanang espiritu nga nagasugid nga si Jesucristo mianhi sulod sa unod, iya sa Dios; 3Ug ang tanang espiritu nga wala magasugid kang Jesucristo, dili iya sa Dios. Ug kini mao ang espiritu ni anticristo nga inyong hingdunggan nga moabut; ug karon ania na sa kalibutan. 4Mga anak, iya kamo sa Dios, ug kamo nakadaug kanila. Tungod kay siya nga anaa kaninyo, labi pang daku kay sa anaa sa kalibutan. 5Sila iya sa kalibutan; busa ginasulti nila ang iya sa kalibutan, ug ang kalibutan nagapatalinghug kanila. 6Kita iya sa Dios; ang nakaila sa Dios, nagapatalinghug kanato; ang dili iya sa Dios dili magapatalinghug kanato. Tungod niini maila ta ang Espiritu sa kamatuoran ug ang espiritu sa kasaypanan. 7Mga hinigugma, maghigugmaay kita ang usa ug usa; kay ang gugma iya sa Dios; ug ang tanan nga nahigugma, gipanganak sa Dios, ug nagaila sa Dios; 8Ang walay paghigugma, wala makaila sa Dios: kay ang Dios mao ang gugma. 9Niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato: nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong nga Anak nganhi sa kalibutan, aron nga mangabuhi kita pinaagi kaniya. 10Niini anaa ang gugma: dili nga kita nahigugma sa Dios, kondili nga siya nahigugma kanato, ug gisugo niya ang iyang Anak nga halad sa pagpasig-uli tungod sa atong mga sala. 11Mga hinigugma, kong ang Dios nahigugma kanato, sa ingon niini, kinahangian usab kita maghigugmaay ang usa ug usa. 12Walay kinsa nga nakakita gayud sa Dios. Kong maghigugmaay kita, ang Dios magapabilin dinhi kanato, ug ang iyang gugma mamahingpit dinhi kanato. 13Niini maila nato nga kita nagapabilin diha kaniya, ug siya dinhi kanato, kay gihatagan kita niya sa iyang Espiritu. 14Ug nakita nato, ug ginapamatud-an nato nga ang Amahan nagsugo sa iyang Anak nga Manluluwas sa kalibutan. 15Bisan kinsa nga nagasugid nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, ang Dios magapabilin kaniya, ug siya magapabilin sa Dios. 16Ug kita nakaila ug mitoo sa gugma sa Dios alang kanato. Ang Dios mao ang gugma; ug ang magapabilin sa gugma, magapabilin sa Dios, ug ang Dios magapabilin diha kaniya. 17Niini gihingpit ang gugma uban kanato, aron may pagsalig kita sa adlaw sa paghukom; kay ingon nga mao siya, mao usab kita niining kalibutana. 18Sa gugma walay kahadlok; kondili ang gugma nga hingpit nagasalikway sa kahadlok, kay ang kahadlok may castigo. Ngani ang may kahadlok, wala siya mahingpit sa gugma. 19Kita nahigugma kaniya, kay siya unang nahigugma kanato. 20Kong ang uban nagaingon: Ako nahagugma sa Dios, ug nagadumot siya sa iyang igsoon, bakakon siya: kay ang wala mahigugma sa iyang igsoon nga iyang nakita, dili makahimo sa paghigugma sa Dios nga wala niya makita. 21Ug nadawat ta kaniya kini nga sugo nga ang nahigugma sa Dios, mahigugma usab sa iyang igsoon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\