1 JUAN 5

1Ang tanan nga mitoo nga si Jesus mao si Cristo, gipanganak sa Dios; ug ang tanan nga nahigugma sa nanganak, nahigugma usab sa gipanganak niya. 2Niini maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios; sa mahigugma kita sa Dios, ug ginabantayan nato ang iyang mga sugo. 3Kay mao kini ang gugma sa Dios, nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo; ug ang iyang mga sugo dili mabug-at. 4Kay ang tanan nga gipanganak sa Dios, nakadaug sa kalibutan; ug kini mao ang pagdaug nga midaug sa kalibutan, nga mao ang atong pagtoo. 5Kay kinsa ba ang makadaug sa kalibutan, kondili ang mitoo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios? 6Kini mao ang mianhi tungod sa tubig ug sa dugo, nga mao si Jesucristo; dili sa tubig lamang, kondili sa tubig ug sa dugo. 7Ug ang Espiritu mao ang nagapamatuod; kay ang Espiritu mao ang kamatuoran. 8Kay totolo ang nagapamatuod: Ang Espiritu, ug ang tubig, ug ang dugo: ug kining totolo nagakauyon sa usa. 9Kong gidawat ta ang pagpamatuod sa mga tawo, ang pagpamatuod sa Dios labi pa. Kay ang pagpamatuod sa Dios, mao kini nga nagapamatuod siya nahatungod sa iyang Anak. 10Ang may pagtoo sa Anak sa Dios, may pagpamatuod diha sa iyang kaugalingon; ang wala magatoo sa Dios, nagahimo kaniya nga bakakon; kay wala siya ing pagtoo sa pagpamatuod nga gipamatuod sa Dios nahatungod sa iyang Anak. 11Ug kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan, ug kini nga kinabuhia anaa sa iyang Anak. 12Ang nagabaton sa Anak, may kinabuhi; ang wala magabaton sa Anak sa Dios, walay kinabuhi. 13Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan sa Anak sa Dios, aron mahibaloan ninyo nga nakadawat kamo sa kinabuhi nga walay katapusan. 14Ug kini mao ang pagsalig nato kaniya: nga kong mangayo kita bisan unsang butanga sumala sa iyang kabubut-on, siya magapatalinghug kanato: 15Ug kong hibaloan nato nga ginapatalinghugan niya kita sa tanan nga atong pagapangayoon kaniya, mahibaloan nato nga may ato kita sa gipangayo gikan kaniya. 16Kong ang uban nakakita sa iyang igsoon nga nakasala nga dili ngadto sa kamatayon, magaampo siya, ug pagahatagan siya sa Dios ug kinabuhi alang kanila nga nagapakasala nga dili ngadto sa kamatayon. May sala ngadto sa kamatayon; dili tungod niini ako nagaingon nga mag-ampo siya. 17Ang tanan nga dili-pagkamatarung sala man, apan may sala nga dili ngadto sa kamatayon. 18Hingbaloan nato nga bisan kinsa nga gipanganak sa Dios, dili magapakasala; apan ang gipanganak sa Dios nagamatngon siya sa iyang kaugalingon, ug ang dautan dili magatandug kaniya. 19Hingbaloan nato nga iya kita sa Dios, ug ang tibook nga kalibutan nahaluna diha sa dautan. 20Ug hingbaloan nato nga mianhi ang Anak sa Dios, ug mihatag kanato sa salabutan sa pag-ila nga kita nakaila kaniya nga matuod, ug anaa kita kaniya nga matuod, nga mao ang iyang Anak nga si Jesucristo. Kini mao man ang matuod nga Dios, ug kinabuhi nga walay katapusan. 21Mga anak, maglikay kamo gikan sa mga dios-dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\