1 PEDRO 1

1Si Pedro, apostol ni Jesucristo, alang sa mga pinili nga mga dumuloong nga gibulagbulag diha sa Ponto, sa Galacia sa Capadocia, sa Asia, ug Bithinia, 2Sumala sa daang pagkahibalo sa Dios nga Amahan, diha sa pagkabalaan sa Espiritu, ngadto sa pagkamasinulondon ug sa pagsablig sa dugo ni Jesucristo: Ang gracia ug ang pakigdait modagaya nganha kaninyo. 3Dalayegon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nga sumala sa iyang dakung kalooy, kita gipakatawo pag-usab niya ngadto sa buhing paglaum, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo gikan sa mga minatay; 4Ngadto sa usa ka kabilin nga dili madunoton, ug walay buling, ug dili molubad, nga gitagana didto sa langit alang kaninyo, 5Nga tungod sa gahum sa Dios ginabantayan kamo pinaagi sa pagtoo ngadto sa kaluwasan nga andam nga igapahayag sa katapusan nga panahon. 6Diin niini nanagkalipay kamo ug daku gayud, bisan karon sa hamubong panahon, kong kinahanglan, gipasubo kamo pinaagi sa nagakalainlain nga mga pagtintal; 7Nga ang pagsulay sa inyong pagtoo, nga labi pa kahamili kay sa bulawan nga nagakawala, bisan kini pagasulayan pinaagi sa kalayo, makaplagan ngadto sa pagdayeg, ug himaya, ug kadungganan, sa pagpadayag ni Jesucristo: 8Nga sa wala ninyo hikit-i, inyong gihigugma; ug nga bisan wala ninyo siya hikit-i karon, apan sa pagtoo nagakalipay kamo sa hilabihan gayud sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya: 9Sa pagdawat ninyo sa katapusan sa inyong pagtoo, ang kaluwasan sa inyong mga kalag. 10Nga mahatungod sa maong kaluwasan ang mga manalagna nagpangita ug nagsusi sa masingkamuton gayud nga nagpanagna mahatungod sa gracia nga magaabut kaninyo: 11Nga nagasusi sa panahon, kun sa paagi sa panahon, nga ginatultul sa Espiritu ni Cristo nga didto kanila, sa nagpamatuod kini nga daan sa mga pag-antus ni Cristo, ug sa mga himaya nga mosunod niini; 12Nga kanila gipadayag kini, dili sa ilang kaugalingon gayud, kondili kaninyo, nag-alagad sila niining mga butanga, nga karon ginamantala kaninyo pinaagi kanila nga nagwali sa Maayong Balita kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo nga gisugo gikan sa langit; nga ang maong mga butang ginatinguha nga susihon sa mga manolonda. 13Tungod niana, sa lig-onon ninyo ang inyong mga hunahuna, managbuotan kamo, ug lumaum kamo sa hingpit sa gracia, nga pagadad-on nganha kaninyo sa pagpadayag ni Jesucristo; 14Ingon nga mga anak nga masinulondon, nga wala managpahiuyon sa inyong kaugalingon sumala sa inyong mga kailibgon nga daan sa panahon sa inyong pagkaburong. 15Kondili, ingon nga siya nga nagtawag kaninyo balaan, magbalaan usab kamo sa tanang paagi sa panginabuhi. 16Kay nahasulat na: Mahimong balaan kamo, kay balaan ako. 17Ug kong kamo magatawag kaniya ingon nga Amahan, nga sa walay pagpasulabi sa mga tawo, nagahukom siya uyon sa mga buhat sa tagsatagsa, managgawi kamo sa panahon sa inyong pagkadumuloong dinhi nga may kahadlok; 18Sa hingsayran ninyo, nga kamo wala pagtubsa gikan sa walay pulos ninyo nga pagkinabuhi nga inyong gipanununod sa inyong mga ginikanan, pinaagi sa mga butang nga magabuk ingon sa bulawan, kun salapi; 19Kondili sa bililhon nga dugo ni Cristo, ingon sa usa ka cordero nga walay buling ug walay mansa: 20Nga sa pagkamatuod, daan nang hingbaloan sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, apan nga gipadayag sa katapusan sa mga panahon, tungod kaninyo, 21Nga pinaagi kaniya, kamo mga magtotoo sa Dios, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, ug mihatag kaniya sa himaya; aron ang inyong pagtoo ug paglaum mahamutang sa Dios: 22Samtang nag-ulay kamo sa inyong mga kalag diha sa pagkamasinulondon sa kamatuoran ngadto sa gugma nga walay pagkasalingkapaw sa mga igsoon, maghigugmaay kamo ang usa ug usa sa kasingkasing nga mainiton gayud; 23Sa gipakatawo kamo pag-usab, dili sa binhi nga madunoton, kondili sa dili-madunoton pinaagi sa pulong sa Dios, nga buhi ug nagapadayon sa gihapon. 24Kay, ang tanan nga unod sama sa balili, ug ang tanan nga himaya niini sama sa bulak sa balili; malaya ang balili, ug matagak ang iyang bulak: 25Apan ang pulong sa Ginoo magapadayon sa gihapon. Ug kini mao ang pulong sa Maayong Balita nga ginawali kaninyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\