1 PEDRO 3

1Ingon man usab, kamo nga mga asawa, managpasakup kamo sa inyong kaugalingong mga bana; aron nga kong may uban nga dili magsugot sa pulong, madani sila sa walay pulong pinaagi sa kagawian sa ilang mga asawa, 2Sa hingpanid-an nila ang inyong maputling gawi inubanan sa kahadlok; 3Nga ang inyong pagdayandayan dili ang sa gawas nga sa pagsalapid sa buhok, sa pagdayandayan sa mga alahas nga bulawan, ug sa pagsul-ob sa hamili nga mga bisti; 4Kondili sa tinago nga tawo sa kasingkasing, sa bisli nga dili madunoton, sa maaghop nga espiritu ug makigdaiton, nga maoy mahal gayud sa atubangan sa Dios. 5Kay ingon niini, sa panahon nga miagi ang balaang mga babaye usab, nga nanaglaum sa Dios, nanagdayandayan sa ilang kaugalingon, nga mipasakup sa ilang kaugalingong mga bana: 6Ingon kang Sara nga nagtuman kang Abraham, nga nagatawag kaniya nga ginoo: kang kansang mga anak mao karon kamo kong kamo magbuhat ug maayo, ug dili mangahadlok sa bisan unsa nga kakugmat. 7Ingon man usab kamo, mga bana, magpuyo kamo uban sa inyong mga asawa sumala sa kahibalo, nga hatagan ninyo ug kadungganan ang babaye ingon nga usa ka mahuyang galamiton, ingon nga masigkamanununod ninyo sa gracia sa kinabuhi, aron walay kaulangan ang inyong mga pag-ampo. 8Sa katapusan, pagsamaha ninyo ang inyong hunahuna, mga maloloy-on, mga mahigugmaon ingon sa managsoon, mga malolot, mga mapinaubsanon; 9Dili magbalus ug dautan sa dautan; ni pasipala sa pasipala; kondili, magpanalangin hinoon, kay alang niini mga gitawag kamo, aron magapanunod kamo ug usa ka panalangin. 10Kay: Ang buot mahigugma sa kinabuhi, ug magtan-aw sa mga adlaw nga maayo, pugngan niya ang iyang dila gikan sa dautan, ug ang iyang mga ngabil aron nga dili kini mosulti ug limbong. 11Maglikay sa dautan, ug magbuhat sa maayo; pangitaon ang pakigdait, ug sundon kana. 12Kay ang mga mata sa Ginoo nagatamud sa mga matarung, ug ang iyang mga igdulungog nagapatalinghug sa ilang mga pag-ampo; apan ang nawong sa Ginoo batok sa mga nagabuhat ug dautan. 13Ug kinsa ba ang magadaut kaninyo, kong matinguhaon kamo niadto nga maayo? 14Apan bisan pa kong kamo mag-antus tungod sa pagkamatarung, mga bulahan kamo. Dili kamo mangahadlok sa ilang paghadlok, ug dili kamo mangalisang; 15Kondili pagbalaanon ninyo diha sa inyong mga kasingkasing si Cristo ingon nga Ginoo: sanglit andam kamo kanunay sa pagtubag sa tanan nga mangayo kaninyo ug katarungan sa paglaum nga anaa kaninyo, apan uban ang kaaghop ug kahadlok: 16Nga sa ginabatonan ang usa ka maayo nga kaisipan, aron sa ginalibak kamo nila, maulawan ang mga nagabutangbutang sa inyong maayong paggawi diha kang Cristo. 17Kay labi pang maayo, kong maoy kabubut-on sa Dios, nga mag-antus kamo tungod sa pagbuhat ug maayo kay tungod sa pagbuhat ug dautan. 18Kay nag-antus usab si Cristo sa nakausa tungod sa mga sala, ang matarung tungod sa mga dili-matarung, aron kita pagadad-on niya ngadto sa Dios; sa gipatay siya diha sa unod, apan gibanhaw diha sa Espiritu; 19Nga diha niana usab, miadto siya ug miwali sa mga espiritu didto sa bilanggoan. 20Nga sa miaging panahon, mga dili-masinugtanon, sa naghulat pa ang pagkamapailubon sa Dios, ingon sa mga adlaw ni Noe, samtang ginatukod pa ang area, diin may pipila ka tawo, sa ato pa, walo ang mga nangaluwas pinaagi sa tubig; 21Nga niana usab nga sambingay ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo, dili ang nagakuha sa mga kahugawan sa unod, kondili ang nagasusi sa usa ka maayong kaisipan sa atubangan sa Dios, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo; 22Nga atua sa toong kamot sa Dios, sa nakasaka ngadto sa langit, ang mga manolonda ug ang mga pagbulot-an ug ang mga kagamhanan nga nahimong sakup niya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\