1 PEDRO 4

1Ingon nga si Cristo nag-antus sa unod tungod kanato, magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna; kay siya nga nag-antus diha sa unod, mihunong sa pagpakasala; 2Aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahabilin diha sa unod, alang sa mga kailibgon sa mga tawo, kondili alang sa kabubut-on sa Dios. 3Kay igo na ang miaging panahon nga gituman alang sa kabubut-on sa mga Gentil, ug gikinabuhi alang sa mga kalaw-ayan, sa mga kailibgon, sa mga pag-inum sa vino, sa mga hudyaka sa kombira, sa mga paghuboghubog, ug sa mga mahugaw nga pagsimba sa mga dios-dios: 4Nga niana gihunahuna nga kahibulongan nga kamo wala modalagan uban kanila ngadto sa hilabihan nga pagkangil-ad, nga nagasulti ug dautan mahitungod kaninyo. 5Nga magahatag ug husay niadtong andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. 6Kay, tungod niini giwali ang Maayong Balita ngadto sa mga nangamatay, aron mahukman gayud sila ingon nga mga tawo diha sa unod, apan magkinabuhi uyon sa Dios diha sa Espiritu. 7Apan ang katapusan sa tanang mga butang haduol na; busa, magbaton kamo ug mahusay nga hunahuna, ug magbuotan kamo ngadto sa pag-ampo. 8Ug labaw sa tanan, magbaton kamo sa mainitong gugma sa taliwala ninyo; kay ang gugma nagatabon sa daghanan uyamut nga mga sala; 9Magmaabi-abihon kamo ang usa ug usa sa walay pagbagulbol: 10Sumala sa nadawat nga hiyas sa tagsatagsa mag-inalagaray kamo niini sa taliwala ninyo, ingon nga mga maayong tinugyanan sa nagakalainlaing gracia sa Dios. 11Kong may tawo nga magasulti, magsulti siya ingon sa mga pulong sa Dios; kong may tawo nga magaalagad, mag-alagad siya ingon sa kusog nga gihatag sa Dios: aron sa tanang mga butang pagahimayaon ang Dios pinaagi kang Jesucristo, nga kaniya ang himaya ug ang kagamhanan sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. 12Mga hinigugma, dili kamo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo, nga mahatabo aron sa pagsulay kaninyo, ingon nga daw butang nga katingalahan ang mahitabo kaninyo. 13Apan sanglit kamo mga umalambit sa mga pag-antus ni Cristo, managkalipay kamo; aron nga sa pagpadayag sa iyang himaya, managkalipay usab kamo sa daku gayud nga kalipay. 14Kong kamo gipasipalahan tungod sa ngalan ni Cristo, mga bulahan kamo; kay ang Espiritu sa himaya, ug ang Espiritu sa Dios anaa sa ibabaw ninyo. 15Ayaw pag-itugot nga may bisan kinsa kaninyo nga pagsakiton ingon nga usa ka mamumuno, kun kawatan, kun magbubuhat sa kadautan, kun mahilabtanon sa mga butang sa ubang tawo. 16Apan kong may tawo nga pagsakiton ingon nga Cristohanon, dili unta magakaulaw siya; kondili, himayaon niya ang Dios niini nga ngalan. 17Kay ang panahon miabut nga pagasugdan ang paghukom sa balay sa Dios: ug kong kini magasugod pag-una kanato, unsay katapusan niadtong mga dili masinugtanon sa Maayong Balita sa Dios? 18Ug kong ang matarung halus mamaluwas, asa man magapadayag ang dili-diosnon ug ang makasasala? 19Busa ang mga nanag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios, magtugyan sa ilang mga kalag diha sa maayong mga buhat ngadto sa matinumanon nga Magbubuhat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\