1 PEDRO 5

1Busa, nagatambag ako sa mga anciano diha kaninyo, nga ako anciano man kauban nila, ug saksi sa mga pag-antus ni Cristo, ug umalambit usab ako sa himaya nga igapadayag. 2Pasibsibon ninyo ang panon sa Dios nga anaa sa taliwala ninyo, nga magabantay kamo kanila, dili sa pagpugos, kondili sa kabubut-on gayud, uyon sa kabubut-on sa Dios; dili tungod sa pagpanapi nga maka-uulaw, kondili sa maayong kabubut-on; 3Dili ingon sa magahari-hari sa kabilin nga gitugyan kaninyo, kondili ingon nga mga pagsulondan alang sa panon. 4Ug kong igapakita na ang pangulong Magbalantay sa panon, pagadawaton ninyo ang dili madunoton nga purongpurong sa himaya. 5Ingon man usab kamo nga mga batan-on, managpasakup kamo sa mga magulang kaninyo. Oo, kamong tanan, magbakus kamo sa pagpaubos aron mag-inalagaray ang usa ug usa; kay ang Dios nagabatok sa mga palabilabihon, apan nagahatag sa gracia sa mga mapaubsanon. 6Busa, magmapaubsanon kamo sa inyong kaugalingon sa ilalum sa gamhanan nga kamot sa Dios, aron kamo ikatuboy niya sa igo gayud nga panahon; 7Nga itugyan ninyo diha kaniya ang tanan ninyong mga kaguol, kay siya magabantay kaninyo. 8Magbuotan kamo, ug managtukaw kamo: ang inyong kaaway, ang yawa ingon sa usa ka nagangulub nga leon, nagalibut-libut sa pagpangita ug tukbonon. 9Nga suklan ninyo, sa kalig-on sa inyong pagtoo, sa hingbaloan ninyo nga ang mao usab nga mga pag-antus nangatuman diha sa inyong mga igsoon nga ania sa kalibutan. 10Ug ang Dios sa tanang gracia, nga nagtawag kaninyo ngadto sa himaya nga walay katapusan diha kang Cristo, sa human kamo makaantus sa diyutayng panahon, siya gayud magahingpit, magapalig-on, magapabaskug kaninyo. 11Kaniya ang himaya ug ang kagamhanan sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. 12Pinaagi kang Silvano, atong matinumanon nga igsoon, ingon sa paghunahuna ko nagsulat ako kaninyo sa hamubo, nga nagatambag ug nagapamatuod, nga kini mao ang matuod nga gracia sa Dios: magmalig-on kamo niini. 13Ang iglesia nga ania sa Babilonia, pinili nga kauban ninyo, nangomusta kaninyo, ug ingon man si Marcos nga akong anak. 14Magpangomustahay kamo ang usa ug usa nga may halok sa gugma. Ang pakigdait kaninyong tanan nga anaa kang Cristo. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\