1 TESALONICA 1

1Si Pablo, ug si Silvano, ug si Timoteo, alang sa iglesia sa mga taga-Tesalonica nga anaa sa Dios nga Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo: Ang gracia kaninyo, ug ang pakigdait gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. 2Kami nagapasalamat sa gihapon sa Dios tungod kaninyong tanan, nga nagahisgut kaninyo sa among mga pag-ampo; 3Nga sa walay hunong nagahinumdum kami sa atubangan sa atong Dios ug Amahan sa inyong buhat sa pagtoo, ug sa paghago sa gugma, ug pagpailub sa paglaum sa atong Ginoong Jesucristo; 4Sa hingsayran, mga igsoon nga hinigugma sa Dios, ang inyong pagkapinili. 5Kay ang among Maayong Balita wala moabut kaninyo sa pulong lamang; kondili usab sa gahum ug sa Espiritu Santo, ug sa daku nga kasayuran; bisan ingon sa hingsayran ninyo kong daw unsa kami nga diha kaninyo, tungod kaninyo. 6Ug kamo nagmaawaton kanamo, ug sa Ginoo, sa pagkadawat ninyo sa pulong uban ang dakung kagul-anan, inubanan sa kalipay sa Espiritu Santo; 7Sa pagkaagi nga nahimo kamong panig-ingnan sa tanang mga nanagtoo sa Macedonia ug sa Acaya. 8Kay gikan kaninyo milanog ang pulong sa Ginoo, dili lamang sa Macedonia ug sa Acaya, kondili sa tanan nga dapit ang inyong pagtoo sa Dios nasangyaw; sa pagkaagi nga kami wala nay kinahanglan sa pagsulti sa bisan unsa. 9Kay sila sa ilang kaugalingon nagasugilon mahatungod kanamo, kong unsa ang among pagsulod diha kaninyo, ug kong unsa ang pagbalik ninyo ngadto sa Dios gikan sa mga dios-dios sa pag-alagad sa Dios nga buhi ug matuod; 10Ug sa paghulat sa iyang Anak gikan sa langit, nga iyang gibanhaw gikan sa mga minatay, si Jesus nga nagaluwas kanato gikan sa kaligutgut nga umalabut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\