1 TESALONICA 2

1Kay kamo gayud, mga igsoon, nanghibalo nga ang among pagsulod diha kaninyo wala makawang lamang: 2Apan, bisan nag-antus kami una, ug gipasipalahan sa maka-uulaw gayud diha sa Filipos, ingon nga inyong hingbaloan, misamot pagkamaisugon kami diha sa atong Dios, sa pagsulti kaninyo sa Maayong Balita sa Dios sa dakung pagpakigbisug. 3Kay ang among tambag dili sa kasaypanan, ni sa kahugaw, ni sa limbong: 4Kondili ingon nga gipakaayo kami sa Dios aron igasalig kanamo ang Maayong Balita, busa kami nagasulti: dili ingon sa nagapahimuot sa mga tawo, kondili sa Dios nga mao ang nagasuta sa among mga kasingkasing. 5Kay bisan kanus-a nga panahon, wala kami makaplagi nga nagagamit ug mga pulong nga sa pag-ulog-ulog, ingon sa inyong hingbaloan, ni sa usa ka takuban sa kahikaw, saksi ang Dios; 6Ni magapangita sa himaya sa mga tawo, bisan sa inyo, bisan sa uban, nga unta arang man kami makagamit sa pagbulot-an diha kaninyo ingon nga mga apostoles ni Cristo. 7Apan nagmalolot kami sa taliwala ninyo, ingon sa usa ka iwa nga nagaalima sa iyang mga anak. 8Sa ingon niana, sanglit gihidlaw sa mahigugmaon gayud alang kaninyo, kami nahamuot sa paghatag kaninyo, dili lamang sa Maayong Balita sa Dios, kondili usab sa among kaugalingong mga kalag; kay nahimo kamong mga hinigugma namo. 9Kay, nahinumdum kamo mga igsoon, sa among kahago ug kabudlay: sa nagakugi kami, sa adlaw ug sa gabii, aron dili kami makahatag ug kabug-at kang bisan kinsa kaninyo, nagwali kami kaninyo sa Maayong Balita sa Dios. 10Kamo maoy mga saksi ug ang Dios usab, kong daw unsa nga pagkabalaan, ug pagkamatarung, ug pagkadili-badlonganon sa among panaggawi diha kaninyo nga nanagpanoo. 11Ingon usab hingbaloan ninyo kong daw unsa ang pagmaymay namo kaninyo, ug pagpadasig kaninyo, ug pagpamatuod sa tagsatagsa kaninyo, ingon sa ginabuhat sa usa ka amahan sa iyang kaugalingong mga anak; 12Aron managlakat kamo sa usa ka paagi nga takus sa Dios nga nagatawag kaninyo sa iyang kaugalingong gingharian ug himaya. 13Ug tungod niini, kami usab naga-pasalamat sa Dios sa walay undang, kay sa pagkadawat ninyo sa pulong sa Dios nga inyong hingdunggan gikan kanamo, gidawat ninyo kini, dili ingon nga pulong sa tawo, kondili, ingon nga sa pagkamatuod gayud, pulong sa Dios, nga nagabuhat usab diha kaninyo nga nanagtoo. 14Kay kamo, mga igsoon, nahimong mga maawaton sa mga iglesia sa Dios sa Judea nga anaa kang Cristo Jesus: kay kamo nanag-antus usab sa mao nga mga butang sa kaugalingon ninyong mga tagilungsod, bisan ingon sa pag-antus nila sa mga Judio: 15Nga sila ang mipatay sa Ginoong Jesus, ug sa mga manalagna usab, ug nanag-abug kanamo; ug wala sila magpahamuot sa Dios, ug mga kaaway sila sa tanang mga tawo; 16Nga kami gidid-an nila sa pagsulti sa mga Gentil, nga maluwas sila; aron sa pagkapuno gihapon sa ilang mga sala; apan ang kaligutgut miabut kanila sa hilabihan gayud. 17Apan kami, mga igsoon, nga nawad-an kaninyo sa diyutay nga panahon, sa dagway lamang, dili sa kasingkasing, naninguha kami sa hilabihan gayud sa pagtan-aw sa inyong nawong. 18Kay buot kami moanha kaninyo, bisan ako si Pablo, sa makausa pa, kun sa makaduha, moanha kaninyo; apan si satanas nag-ulang kanamo. 19Kay unsa bay among paglaum, kun kalipay, kun purongpurong sa himaya? Dili ba mao kamo gayud sa atubangan sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pag-abut? 20Kay kamo mao ang among himaya ug kalipay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\