1 TESALONICA 3

1Busa, sa wala na kami makapugong, gihunahuna namo nga maayo nga magapabilin kami lamang sa Atenas. 2Ug gisugo namo si Timoteo, nga among igsoon, ug ministro sa Dios sa Maayong Balita ni Cristo, sa pagpalig-on kaninyo ug paglipay kaninyo mahatungod sa inyong pagtoo; 3Aron walay bisan kinsa kaninyo nga pagpahuyangon tungod niini nga mga kagul-anan; kay kamo gayud nasayud nga niini mga tinudlo kita. 4Kay sa pagkamatuod, sa diha pa kami uban kaninyo gisulti namo nga daan kaninyo, nga manag-antus kita ug mga kagul-anan, ingon sa nahatabo usab ug inyong hingbaloan. 5Tungod niini, sa wala na ako makapugong, nagsugo usab ako aron mahibaloan ko ang inyong pagtoo, tingali nga sa bisan unsang paagi gitintal kamo sa panulay, ug ang among kabudlay mahimong walay kapuslanan. 6Apan sa mibalik si Timoteo gikan kaninyo, ug nagdala kanamo ug mga balita nga makalipay sa inyong pagtoo ug paghigugma, ug sa gihapon kamo may mga maayo nga paghinumdum kanamo, nga nagahandum gayud sa pagpakigkita kanamo, ingon man usab kami kaninyo; 7Tungod niini, mga igsoon, nangalipay kami tungod kaninyo sa tanan namo nga mga kagul-anan ug kalisdanan, tungod sa inyong pagtoo: 8Kay karon mga buhi kami, kong kamo magabarug nga mga malig-on diha sa Ginoo. 9Kay unsang pagpasalamata ang arang namo ikahatag sa Dios alang kaninyo, tungod sa bug-os nga kalipay nga among ginakalipay tungod kaninyo, sa atubangan sa atong Dios; 10Nga sa adlaw ug sa gabii nagaampo kami sa hilabihan gayud, nga makakita kami sa inyong nawong, ug nga mapuno namo ang nakulangan sa inyong pagtoo? 11Karon hinaut unta nga ang atong Dios ug Amahan sa iyang kaugalingon gayud, ug ang atong Ginoong Jesus, magamando unta sa among pagpanaw nganha kaninyo. 12Ug ang Ginoo magadugang ug magapadagaya sa inyong gugma sa usa ug usa, ug sa tanan, bisan ingon usab sa among ginabuhat nganha kaninyo: 13Aron magmalig-on ang inyong mga kasingkasing sa walay pagkabadlonganon diha sa pagkaputli, sa atubangan sa atong Dios ug Amahan, sa pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo, uban sa tanan niya nga mga balaan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\