1 TESALONICA 4

1Sa katapusan, mga igsoon, nagapangaliyupo ug nagatambag kami kaninyo tungod sa Ginoong Jesus nga, ingon sa inyong nadawat kanamo kong unsa ang kinahanglan nga paggawi ug pagpahamuot ninyo sa Dios, ingon sa inyong paggawi usab, magmadagayaon kamo sa labi pa gayud. 2Kay hingbaloan ninyo kong unsa ang mga tugon nga among gihatag kaninyo pinaagi sa Ginoong Jesus 3Kay ang kabubut-on sa Dios mao kini: ang pagbalaan kaninyo, nga maglikay kamo sa pagpakighilawas; 4Nga ang tagsatagsa kaninyo manghibalo nga magbaton sa iyang sudlanan sa pagkabalaan ug sa kadungganan: 5Dili sa pagbati nga makihilawason, nga sama sa mga Gentil, nga wala makaila sa Dios; 6Nga walay bisan kinsa nga magalapas ug magalimbong sa iyang igsoon niini nga butanga; kay ang Ginoo mao ang magbabalus niining tanang mga butanga, ingon usab sa among gipasidaan ug gipamatud-an kaninyo. 7Kay wala kita pagtawga sa Dios alang sa kahugaw, kondili diha sa pagkabalaan. 8Busa ang nagasalikway, wala magsalikway sa tawo, kondili sa Dios, nga naghatag usab kaninyo sa iyang Espiritu Santo. 9Apan mahatungod sa gugma nga minagsoon, wala kamoy kinahanglan nga may magsulat pa kaninyo, kay kamo gayud usab gitudloan sa Dios nga managhigugmaay kamo ang usa ug usa; 10Kay sa pagkamatuod gibuhat ninyo kini sa tanang igsoon, nga atua sa tibook nga Macedonia. Apan nagatambag kami kaninyo, mga igsoon, nga managpadagaya kamo sa labi pa gayud; 11Ug managtoon kamo sa pagpakahilum ug sa pagbuhat sa inyong kaugalingong mga bulohaton, ug managbuhat uban sa inyong mga kamot, ingon sa gitugon namo kaninyo. 12Aron managgawi kamo sa angay sa atubangan sa mga anaa sa gawas, ug dili makulangan sa bisan unsa. 13Apan dili kami buot, mga igsoon, nga dili ninyo mahibaloan ang mahatungod sa mga nangatulog na; aron dili kamo managsubo, bisan ingon sa uban nga walay paglaum. 14Kay kong mitoo kita nga si Jesus namatay ug nabanhaw, ingon man usab ang mga nangatulog pinaagi kang Jesus, pagadad-on sa Dios uban kaniya. 15Kay kini giingon namo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo: nga kita nga mga buhi, nga managpabilin hangtud sa pag-abut sa Ginoo, dili kita magauna sa mga nangatulog. 16Kay ang mao nga Ginoo, sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punoan sa mga manolonda, ug sa budyong sa Dios, manaug gikan sa langit ug ang mga nangamatay diha kang Cristo mangabanhaw pag-una. 17Unya kita nga mga buhi nga nanghibilin, pagalalinon kita pagtingub ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod, sa pagsugat sa Ginoo; ug ingon niini magakauban kita gihapon sa Ginoo. 18Busa, maglipayay kamo ang usa ug usa niini nga mga pulong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\