1 TESALONICA 5

1Apan mahatungod sa mga panahon ug sa mga katuigan, mga igsoon, walay kinahanglan nga pagasulatan pa kamo. 2Kay nanghibalo gayud kamo nga ang adlaw sa Ginoo moabut ingon sa usa ka kawatan sa gabii; 3Kong mag-ingon sila: Pakigdait ug kalig-onan, unya sa kalit moabut kanila ang pagkalaglag, sama sa kasakit sa usa ka mabdus nga magaanak, ug dili gayud sila makakalagiw. 4Apan kamo, mga igsoon, wala kamo sa kangitngitan, aron pagahikalitan kamo niadtong adlawa ingon sa usa ka kawatan. 5Kay ngatanan kamo mga anak sa kahayag, ug mga anak sa adlaw; dili kita mga anak sa gabii, bisan sa kangitngitan. 6Busa dili kita managkatulog sama sa uban; kondili managtukaw ug managbuotan kita. 7Kay sila nga nangatulog, sa gabii nangatulog; ug sila nga nagahuboghubog, nagahuboghubog sa gabii. 8Apan ingon nga mga sa adlaw, managbuotan kita; managsul-ob kita sa kotamaya sa pagtoo ug paghigugma; ug alang sa usa ka salukot, ang paglaum sa kaluwasan. 9Kay ang Dios wala magapahamutang kanato alang sa kaligutgut, kondili sa paghiagum sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo; 10Nga namatay alang kanato, aron nga bisan kita magatukaw, bisan magakatulog, magkinabuhi kita uban kaniya. 11Busa managlipayay kamo ang usa ug usa, ug managlig-onay ang usa ug usa, ingon usab sa inyong ginabuhat. 12Apan among ginapangaliyupo kaninyo, mga igsoon, nga moila kamo sa mga nanaghago sa taliwala ninyo, ug nagamando kaninyo sa Ginoo, ug nagatambag kaninyo; 13Ug inyong pakamahalon sila ug daku gayud sa gugma, tungod sa ilang mga buhat. Batoni ninyo ang pakigdait sa inyong taliwala. 14Ug nagapangaliyupo usab kami kaninyo, mga igsoon, nga maymayan ninyo ang mga salawayon; lig-onon ninyo ang mga mahuyang ug kasingkasing; tabangan ninyo ang mga maluya; ug magmapailubon kamo sa tanan. 15Matngoni ninyo nga walay bisan kinsa nga magbayad ug dautan sa dautan sa bisan kang kinsa; apan sundon ninyo kanunay kadtong maayo ang usa alang sa usa, ug alang sa tanan. 16Managlipay kamo gihapon. 17Manag-ampo kamo sa walay undang; 18Magpasalamat kamo tungod sa tanan; kay kini mao ang kabubut-on sa Dios diha kang Cristo Jesus, alang kaninyo. 19Dili ninyo pagpalungon ang Espiritu. 20Dili ninyo pagtamayon ang mga tagna. 21Apan sulayan ninyo ang tanang mga butang; batonan ninyo ang maayo. 22Managlikay kamo sa tanang dagway sa kadautan. 23Ug ang Dios gayud sa pakigdait, magabalaan kaninyo sa bug-os; ug pagabantayan ang tibook ninyo nga espiritu, ug kalag, ug lawas, sa pagkadili-badlonganon hangtud sa pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo. 24Matinumanon ang nagtawag kaninyo, kinsa mao usab ang magabuhat niini. 25Mga igsoon, manag-ampo kamo alang kanamo. 26Pangumostaha ninyo ang tanang mga igsoon pinaagi sa balaan nga paghalok. 27Gipanumpa ko kamo tungod sa Ginoo, nga kining sulata ipabasa sa tanan nga mga igsoon. 28Ang gracia sa atong Ginoong Jesucristo magauban kaninyo. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\