1 TIMOTEO 1

1Si Pablo, apostol ni Jesuscristo, sumala sa sugo sa Dios nga atong Manluluwas, ug ni Cristo Jesus, nga atong paglaum, 2Alang kang Timoteo, nga akong matuod nga anak sa pagtoo: Ang gracia, ang kalooy, ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug kang Jesucristo nga atong Ginoo. 3Ingon sa pagpangamuyo ko kanimo, nga magpabilin ka sa Efeso, sa moadto ako ngadto sa Macedonia, aron magsugo ka ug mga tawo, sa dili pagpanudlo sa lain nga pagtolon-an, 4Dili bisan sa pagpatalinghug sa mga sugilanon ug mga tandaan nga walay katapusan sa kaliwatan nga nagapatubo sa mga paglalis labi kay sa pagkatinugyanan sa Dios, nga mao ang sa pagtoo; busa mao karon ang ginabuhat ko. 5Apan, ang tuyo sa tulomanon mao ang paghigugma nga nagagikan sa usa ka kasingkasing nga putli, ug sa usa ka maayo nga kaisipan, ug sa pagtoo nga walay pagkasalingkapaw; 6Nga maoy gikasalaagan sa uban ug namalik ngadto sa mga walay pulos nga sulti; 7Nga naninguha sila aron mahimong mga magtutudlo sa Kasugoan, bisan sila wala makasabut sa ilang ginapamulong kun sa gipamatud-an gayud nila. 8Apan atong hingbaloan nga ang Kasugoan maayo man, kong ang tawo nagagamit niana pinaagi sa pagkakasugoan; 9Ingon sa hingbaloan kini nga ang Kasugoan wala pagbuhata alang sa matarung, kondili sa masupilon ug sa dili-madumala, sa dili-diosnon, ug sa mga makasasala, sa mga dili-balaan ug sa mga dili-espirituhanon, sa mga mamumuno sa mga amahan ug mamumuno sa mga inahan, sa mga mamumuno sa tawo; 10Sa mga makihilawason, sa mga mapatuyangon sa ilang kaugalingon uban sa mga lalake, sa mga mamimihag ug tawo, sa mga bakakon, ug sa mga nagapanumpa sa bakak ug sa uban pang butang nga nagabatok sa maayo nga pagtolon-an; 11Sumala sa Maayong Balita sa himaya sa Dios nga bulahan, nga gitugyan kanako. 12Ako nagapasalamat sa nagpalig-on kanako nga si Cristo Jesus, nga atong Ginoo, kay giisip niya ako nga matinumanon nga nagatudlo kanako sa iyang ministerio. 13Bisan ako kaniadto usa ka mapasipalahon, ug maglulutos, ug magdadaut; apan bisan pa niini gikaloy-an ako, kay gibuhat ko kini sa pagkawalay pagsabut diha sa pagkawalay-pagtoo; 14Ug ang gracia sa atong Ginoo midagaya sa hilabihan uban sa pagtoo ug sa gugma, nga anaa kang Cristo Jesus. 15Pulong nga matinumanon, ug takus gayud nga pagadawaton sa bug-os: Nga si Cristo Jesus mianhi sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala, nga kanila ako ang labaw: 16Bisan pa tungod niini nga hinungdan, gikaloy-an ako, aron dinhi kanako, ingon nga labaw, si Jesucristo makapadayag sa iyang bug-os nga pagkamapailubon, alang sa usa ka panig-ingnan kanila nga managtoo unya kaniya ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. 17Karon alang sa Hari sa mga katuigan, nga dili-mamatay, dili-makita, bugtong nga Dios, kaniya ang kadung-ganan ug himaya sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. 18Kini nga sugo, anak ko nga Timoteo, ginatugyan ko kanimo, sumala sa mga tagna nga nagtultol sa dalan kanimo, aron tungod kanila magapakig-away ka sa maayong pag-away; 19Nga nagabantay sa pagtoo ug sa maayo nga kaisipan, nga gisalikway sa uban, ug nangalunod sila mahatungod sa pagtoo; 20Nga kanila mao si Himeneo ug si Alejandro, nga gitugyan ko kang satanas, aron matudloan sila sa dili pagpasipala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\