1 TIMOTEO 2

1Busa, nagatambag ako, una sa tanan, nga ang mga pagpakilooy, mga pag-ampo, mga pagpangamuyo, ug mga pagpasalamat pagabuhaton alang sa tanang mga tawo; 2Alang sa mga hari, ug sa tanan nga anaa sa mga kagamhanan, aron magkinabuhi kita sa mahusay ug malinaw sa bug-os nga pagka-diosnon ug kaugdang. 3Kay kini maayo ug nahamut-an sa Dios nga atong Manluluwas; 4Nga nagatinguha sa tanang mga tawo nga mangaluwas, ug nga makadangat sa pag-ila sa kamatuoran. 5Kay may usa ka Dios, ug usa usab ka Manlalaban sa taliwala sa Dios ug sa mga tawo, si Jesucristo nga tawo, 6Nga naghalad sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan; ang pagpamatuod pagahimoon sa iyang nagakaigo nga panahon; 7Diin tungod niini gitudlo ako nga magwawali ug apostol (nagapamulong ako sa kamatuoran, wala ako magbakak), nga usa ka magtutudlo sa mga Gentil diha sa pagtoo ug sa kamatuoran. 8Busa nagatinguha ako nga ang mga tawo manag-ampo sa tanang dapit, nga managbayaw sa maputling mga kamot, sa walay kaligutgut ug paglalis. 9Mao usab, ang mga babaye managdayandayan sa ilang kaugalingon sa bisti nga mahiangay, uban ang kaligdong ug kabuotan; dili nga may pinakulong nga buhok, ug bulawan, kun mga mutya, kun panapton nga mahal; 10Kondili pinaagi sa buhat nga maayo, (ingon nga mahiangay sa mga babaye nga nagasugid sa pagka-diosnon). 11Patun-a ang babaye sa kahilum uban sa bug-os nga pagpasakup. 12Kay dili ako motugot sa babaye sa pagtudlo, bisan sa paggahum sa lalake, kondili sa pagpakahilum. 13Kay si Adam mao ang una nga gihimo; unya si Eva; 14Ug si Adam wala hinglimbongi; kondili ang babaye, sa hinglimbongan siya, nahulog sa paglapas; 15Apan naluwas siya pinaagi sa iyang pagpanganak, kong magpadayon sila sa pagtoo ug sa gugma, ug sa pagkabalaan nga may kabuotan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\