1 TIMOTEO 3

1Pulong nga matinumanon: Kong ang usa ka tawo nagapangita sa katungdanan sa usa ka obispo magatinguha siya ug usa ka maayong buhat. 2Busa, ang obispo kinahanglan nga dili mabadlonganon, bana sa usa ka asawa, kasarangan, buotan, maugdang, maabiabihon, may katakus sa pagtudlo; 3Dili palainum sa vino, dili palaaway; apan malolot, dili tiglalis, dili mahigug-maon sa salapi; 4Tawo nga nagadumala ug maayo sa iyang panimalay, nga ang iyang mga anak anaa sa ubos sa pagpasakup kaniya sa bug-os nga kaugdang: 5(Apan kong usa ka tawo dili mahibalong magdumala sa iyang panimalay unsaon man niya sa pag-alima ang iglesia sa Dios?) 6Dili ang usa ka bag-o nga kinabig, tingali unya nga sa nagapaburot siya, mahulog siya sa silot sa yawa. 7Labut pa niini siya kinahanglan usab, nga may maayong pagpamatuod nga gikan kanila nga anaa sa gawas; tingali siya mahulog ngadto sa kaulawan ug sa bitik sa yawa. 8Ingon man usab ang mga diacono kinahanglan magmaugdang, dili mag-duruha ang sinultihan, dili palainum sa vino, dili mahigugmaon sa maka-uulaw nga ganancia. 9Nga nagabaton sa tinago sa pagtoo sa usa ka maputli nga kaisipan. 10Ug kini sila pagasulayan usab una; unya paalagara sila ingon nga mga diacono kong dili na sila mabadlonganon. 11Ingon man usab ang mga babaye magmaugdang sila, dili magmalibakon, mga kasarangan, mga matinumanon sa tanang butang. 12Ang mga diacono mabana sa usa ka asawa, nga magadumala ug maayo sa ilang mga anak, ug sa ilang panimalay. 13Kay ang mga nagaalagad ug maayo, ingon nga mga diacono, nanghiagum sa ilang kaugalingon ug dungganon nga kahimtang, ug may daku nga kaisug sa pagtoo, nga anaa kang Cristo Jesus. 14Kining mga butanga gisulat ko kanimo nga gilauman ko ang pag-anha diha sa madali kanimo: 15Apan kong ako malangan ug dugay, aron masayran mo kong unsa ang paggawi sa mga tawo sa balay sa Dios, nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi ug patukoranan sa kamatuoran. 16Ug sa walay langtugi, daku ang tinago sa pagka-diosnon: Ang Dios nga gipadayag diha sa unod, gipakamatarung sa Espiritu; nakit-an sa mga manolonda; giwali sa taliwala sa mga kanasuran: gitohoan dinhi sa kalibutan; gibayaw sa himaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\