1 TIMOTEO 4

1Apan ang Espiritu nagaingon sa dayag, nga sa mga umalabut nga panahon, ang uban mangahulog gikan sa pagtoo, nga nagapatalinghug sa mga limbongan nga espiritu, ug sa mga pagtolon-an sa mga yawa; 2Pinaagi sa pagkasalingkapaw sa mga tawo nga nagasulti ug mga bakak, nga gipamasoan diha sa ilang kaisipan ingon sa usa ka binaga nga puthaw; 3Nga nagapugong sa pagpangasawa, ug nagasugo sa paglikay sa mga kalan-on nga gibuhat sa Dios, aron pagadawaton uban sa pagpasalamat nila nga mga mingtoo ug mga nakaila sa kamatuoran. 4Kay ang tanan nga buhing binuhat sa Dios maayo, ug walay bisan unsa nga igasalikway, kong pagadawaton nga may pagpasalamat; 5Kay kini gibalaan pinaagi sa pulong sa Dios, ug sa pag-ampo. 6Kong ikaw magapahanumdum sa mga igsoon niining mga butanga, mamahimo ikaw nga maayong ministro ni Jesucristo, nga gimatoto sa mga pulong sa pagtoo ug sa maayong pagtolon-an, nga ginasunod mo sa matul-id gayud hangtud karon; 7Apan isalikway ang mga sugilanon nga kalibutanon, ug ila sa mga tigulang nga babaye. Ug magbansay ka sa pagka-diosnon: 8Kay ang mga pagbansay nga lawasnon, mapuslanon ug diyutay; apan ang pagka-diosnon, mapuslanon sa tanang mga butang; nga adunay saad niini karon nga kinabuhi, ug sa palaabuton. 9Pulong nga matinumanon ug takus gayud nga pagadawaton sa bug-os; 10Kay tungod niini nga tuyo nagahago kita, ug nakigbisog kay milaum kita sa Dios nga buhi, nga mao ang Manluluwas sa tanang mga tawo, labi na gayud sa mga mingtoo. 11Isugo ug itudlo mo kining mga butanga. 12Ayaw tugoti nga bisan kinsa magatamay sa imong pagkabatan-on; apan magmapanig-ingnan ikaw kanila sa mga mingtoo, sa pulong, sa gawi sa kinabuhi, sa gugma, sa pagtoo, sa kaputli. 13Hangtud ako moanha, magkugi ka sa pagbasa, sa pagtambag, sa pagtudlo. 14Dili mo pagpasagdan ang hiyas nga anaa kanimo, nga gihatag kanimo pinaagi sa tagna, uban sa pagpandong sa mga kamot sa presbiterio. 15Kugihan mo kining mga butanga; itugyan ang imong kaugalingon sa bug-os gayud kanila; aron ang imong pag-uswag mapadayag sa tanan. 16Magmatngon ka sa imong kaugalingon, ug sa imong pagtudlo. Magpadayon ka niining mga butanga; kay sa pagbuhat niini, maluwas mo ang imong kaugalingon, ug sila nga nagapatalinghug kanimo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\