1 TIMOTEO 5

1Dili mo pagkasab-an ang usa ka anciano, kondili pagtambagan mo siya sama sa usa ka amahan; ang mga batan-on ingon nga mga igsoon; 2Ang mga tigulang babaye, ingon nga mga inahan; ang mga batan-on nga babaye, ingon nga mga igsoong babaye, sa bug-os nga kaputli. 3Pasidunggi ang mga balong babaye, nga mga balo nga matuod. 4Apan kong may balong babaye, nga adunay mga anak, kun mga apo, paton-a una sila sa pagpadayag ug pagtahud sa ilang kaugalingong banay, ug sa pagbalus sa ilang mga ginikanan; kay kini mao ang nahamut-an sa atubangan sa Dios. 5Karon ang matuod nga balong babaye, ug nag-inusara milaum sa Dios, ug nagapadayon sa pagpangamuyo ug sa pag-ampo sa adlaw ug sa gabii. 6Apan siya nga nagapatuyang sa kalipayan patay na samtang siya buhi pa, 7Isugo usab kining mga butanga, aron dili mabadlonganon sila. 8Apan kong may tawo nga wala magtagana alang sa mga iya, ug labi gayud sa mga sakup sa iyang panimalay, gilimod niya ang iyang pagtoo, ug siya labi pang dautan kay sa dili-matinohoon. 9Ayaw pagtugoti nga may magpalista ingon nga balong babaye, nga ubos sa kan-uman ka tuig ang panuigon, nga naasawa sa usa ka bana, 10Nga nadungganan tungod sa mga maayong buhat; kong siya nag-alima ug mga anak, kong siya nagmaabiabihon sa mga dumuloong, kong siya naghugas sa mga tiil sa mga balaan, kong siya nagtabang sa mga masakiton, kong siya nagpadayon sa dakung kakugi sa tanang mga maayong buhat. 11Apan ang mga batan-ong balo nga babaye dili mo pagtugotan; kay sa magamalaw-ayon sila batok kang Cristo, buot sila managpamana; 12Nga nahinukman sila sa silot, kay ilang gisalikway ang ilang una nga pagtoo. 13Ug ingon man usab nakakat-on sila sa pagkatapulan, nga magapanungbalay; ug dili lamang mga tapulan, kondili mga tabian usab ug mga mahilabtanon, nga magasulti sa mga butang nga dili angay nila pagsultihan. 14Busa nagatinguha ako nga ang mga batan-ong balo managpamana, managpanganak, managdumala sa panimalay, ug dili maghatag ug kahigayonan sa kaaway aron sa pagpasipala: 15Kay aduna nay uban nga nanghisimang sa pagsunod kang Satanas. 16Kong may bisan kinsa nga babaye nga matinohoon may mga balo nga babaye, paalimahon sila, ug dili pagpabug-atan ang iglesia; aron kini makatabang kanila nga mga matuod gayud nga balong babaye 17Ang mga anciano nga nagadumala ug maayo, isipon sila nga mga takus sa pilo nga kadungganan labi na gayud kadtong mga nagakugi sa pulong ug sa pagtolon-an 18Kay ang Sulat nagaingon: Dili mo pagbutangan ug bukagbukag ang baba sa vaca sa nagagiuk siya sa trigo, ug: Ang mamomoo takus sa iyang suhol. 19Dili ka magdawat ug sumbong batok sa usa ka anciano, gawas kong adunay duruha kun totolo ka saksi. 20Ang mga makasasala badlonga sa atubangan sa tanan, aron ang uban usab mangahadlok. 21Gitugon ko ikaw sa atubangan sa Dios, ug ni Cristo Jesus, ug sa mga manolonda nga pinili, nga pagabantayan mo kining mga butanga sa walay pagpasulabi kang bisan kinsa, nga dili magbuhat sa bisan unsa nga may pagdapig. 22Dili ka magdali sa pagpandong sa mga kamot kang bisan kinsa, bisan sa pagpakig-ambit sa mga sala sa uban. Batoni ang imong pagkaputli. 23Dili ka na mag-inum ug tubig lamang, kondili maggamit ka ug diyutay nga vino alang sa imong kotokoto, ug sa mga masubsub mo nga mga sakit. 24Ang mga sala sa ubang mga tawo mga dayag gayud kaayo, ug magauna ngadto sa paghukom; ug ang sa ubang mga tawo usab magasunod. 25Sa mao usab nga pagkaagi, ang mga maayong buhat mga dayag gayud; ug ang mga dili mao, dili arang matago.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\