1 TIMOTEO 6

1Ang tanan nga mga ulipon nga anaa sa ilalum sa yugo, mag-isip sa ilang mga agalon nga mga takus sa tanang pagtahud, aron dili mapasipalahan ang ngalan sa Dios, ug ang pagtolon-an. 2Ug sila nga may mga agalon nga magtotoo, dili magtamay kanila, tungod kay sila mga igsoon; kondili mag-alagad hinoon sila ug labi pang maayo, kay ang mga nagadawat sa kaayohan mao ang mga magtotoo, ug mga hinigugma. Itudlo ug itambag kining mga butanga. 3Kong may tawo nga magatudlo sa laing pagtolon-an, ug walay pag-uyon sa maayong mga pulong sa atong Ginoong Jesucristo, ug sa pagtolon-an nga uyon sa pagka-diosnon, 4Siya nagpaburot nga walay hingbaloan bisan unsa, kondili nagakabuang sa mga paglantugi ug sa mga paglalis sa mga pulong, diin nagagikan ang kasina, ang pag-away, ang mga pagpasipala, ang mga madinautong katahap batok sa uban, 5Ang kanunay nga paglinalisay sa mga tawo nga dunot ug hunahuna, ug nawad-an sa kamatuoran, nga nanagdahum nga ang pagka-diosnon maoy usa ka paagi sa ilang pagpakaganancia. 6Apan ang pagka-diosnon nga may pagkatagbaw, maoy daku nga ganancia. 7Kay wala kitay gidala nganhi sa kalibutan, ug mahayag nga wala usab kitay pagadad-on ngadto sa gawas. 8Busa, kong aduna kitay makaon ug ikasaput, niini magkatagbaw kita. 9Apan ang mga naninguha gayud sa pagkadato nangahulog sa panulay ug sa bitik, ug sa daghang mga binuang ug makadaut nga kailibgon ingon nga milumos sa mga tawo sa pagkalaglag ug sa pagkawala: 10Kay ang gugma sa salapi mao ang gamut sa tanang kadautan; nga ang uban tungod sa pagkaibog niini nangasalaag sila gikan sa pagtoo, ug nangatugob sa ilang kaugalingon sa daghang kasakit. 11Apan ikaw, oh tawo sa Dios, kumalagiw ka niining mga butanga; ug paninguhaa ang pagkamatarung, ang pagka-diosnon, ang pagtoo, ang paghigugma, ang pagpailub, ang pagkaaghup. 12Makigbisog ka sa maayong pagpakig-away nga iya sa pagtoo; kupti ang kinabuhi nga walay katapusan, nga niini gitawag ka, ug nakasugid sa maayong pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. 13Nagasugo ako kanimo sa atubangan sa Dios, nga nagahatag sa tanan ug kinabuhi, ug ni Cristo Jesus, nga nagpamatuod sa maayong pagsugid sa atubangan ni Poncio Pilato, 14Nga bantayan mo ang sugo sa walay buling, sa walay ikasaway, hangtud sa pagpadayag sa atong Ginoong Jesucristo; 15Nga sa iyang kaugalingong mga panahon magapadayag, kinsa ang dalayegon ug ang usa lamang nga Makagagahum, ang Hari sa kaharian, ug ang Ginoo sa kaginohoan; 16Nga mao lamang ang walay-kamatayon, nga nagapuyo sa kahayag nga dili maduol; nga kaniya walay bisan kinsang tawo nga nakakita, bisan arang makakita: kaniya ang pagkahalangdon, ug ang kagamhanan nga walay katapusan. Amen. 17Sugoa sila nga mga dato niining panahona sa kalibutan, nga dili sila maghunahuna ug hataas, ug dili magbutang sa ilang paglaum diha sa walay-kasigurohan nga mga bahandi, kondili sa Dios, nga nagahatag kanato sa kadagaya sa tanang mga butang alang sa atong kalipayan. 18Nga sila magbuhat ug maayo, nga sila mangadato sa mga maayong buhat, nga maghumalatag nga andam sa pagtabang. 19Nga nagapinig sa tipiganan alang sa ilang kaugalingon sa usa ka maayong patukoranan alang sa panahon nga palaabuton, aron makuptan nila ang kinabuhi nga mao ang kinabuhi gayud. 20Oh Timoteo, bantayi ang gitugyan kanimo, nga maglikay ka gikan sa mga sultisulting dili-diosnon, ug sa mga pagsupak-supak niadto nga sa kabakakan gitawag nga kaalam; 21Nga ang uban, nga nanagsugid niini nanghisalaag mahatungod sa pagtoo. Ang gracia magauban kanimo. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\