2 CORINTO 1

1Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus, pinaagi sa kabubut-on sa Dios, ug si Timoteo nga atong igsoon: Alang sa iglesia sa Dios nga anaa sa Corinto, lakip ang tanang mga balaan nga anaa sa tibook nga Acaya: 2Ang gracia kaninyo, ug ang pakigdait nga gikan sa Dios, nga atong Amahan, ug ang Ginoong Jesucristo. 3Dalayegon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, ang Amahan sa mga kalooy, ug ang Dios sa tanan nga paglipay; 4Nga maoy nagalipay kanato sa tanan nato nga mga kagul-anan, aron kita arang makaglipay sa mga anaa sa bisan unsa nga kagul-anan, pinaagi sa paglipay diin kita sa atong kaugalingon ginalipay sa Dios. 5Kay ingon nga nagadaghan kanamo ang mga pag-antus ni Cristo, ingon man nagadaghan usab ang among paglipay pinaagi kang Cristo. 6Apan kong ginapaantus kami, kana alang sa inyong paglipay ug kaluwasan; kun kami ginalipay, kana alang sa inyong paglipay, nga nagabuhat diha sa mapailubong pag-antus sa mao gayud nga mga alantuson nga ginaantus usab namo. 7Ug malig-on ang among paglaum alang kaninyo, sa hingbaloan nga, maingon nga kamo mga umalambit sa mga pag-antus, maingon man usab mga umalambit kamo sa paglipay. 8Kay dili kami buot nga kamo dili masayud, mga igsoon, mahatungod sa mga kagul-anan, nga miabut kanamo sa Asia, nga gibug-atan kami sa hilabihan gayud, nga labaw sa among kusog, sa pagkaagi nga kami nawad-an na sa paglaum sa kinabuhi. 9Apan, nakabaton na kami sa among kaugalingong hukom sa kamatayon sulod sa among kaugalingon, aron dili kami magasalig sa among kaugalingon, kondili sa Dios nga nagabanhaw sa mga minatay; 10Nga maoy nagluwas kanamo gikan sa daku nga kamatayon, ug magaluwas pa; kaniya anaa ang among paglaum, nga pagaluwason pa usab kami niya. 11Kamo usab nanagtinabangay sa pagbuhat alang kanamo pinaagi sa inyong mga pag-ampo, sa pagkaagi nga, tungod sa hiyas nga nahatag kanamo pinaagi sa daghan, mamahimo nga hinungdan sa pagpasalamat sa daghang mga tawo tungod kanamo. 12Kay ang among panaghimaya mao kini: ang pagpamatuod sa among kaisipan, nga sa kabalaan ug aligdong sa Dios, dili sa kaalam nga lawasnon, kondili sa gracia sa Dios, nagagawi kami dinhi sa kalibutan, ug labi na gayud mahatungod kaninyo. 13Kay kami wala magsulat ug lain nga mga butang kaninyo kay sa ginabasa ninyo, kun bisan giangkon nga nadawat, ug ginasaligan ko nga pagailhon usab ninyo hangtud sa katapusan: 14Maingon nga kamo usab sa usa ka bahin, ming-ila kanamo, nga kami mao ang inyong paghimaya, ingon man usab kamo mao man ang amo, sa adlaw sa atong Ginoong Jesus. 15Ug niini nga pagsalig gihanda ko ang pag-anha una kaninyo, aron makadawat kamo sa ikaduhang gracia; 16Ug sa paghapit diha kaninyo padulong sa Macedonia, ug gikan sa Macedonia sa pagbalik kaninyo, ug matabangan ninyo ako sa akong panaw ngadto sa Judea. 17Busa sa paghanda ko niini, nagpakita ba ako sa pagkamabalhinon sa hunahuna? kun ang mga butang nga gituyo ko, ginatuyo ko ba kini sumala sa unod, aron maangkon ko ang Oo. Oo, ug ang Dili, Dili? 18Apan maingon nga ang Dios matinumanon, ang among pulong nganha kaninyo dili ang Oo. ug ang Dili. 19Kay ang Anak sa Dios, nga si Jesucristo, nga among giwali kaninyo, pinaagi kanako ug kang Silvano, ug kang Timoteo, dili mao ang Oo, ug ang Dili, apan kaniya mao ang Oo. 20Kay kutob sa gidaghanon sa mga saad sa Dios, kaniya mao ang Oo: busa, pinaagi usab kaniya ang Amen, ngadto sa himaya sa Dios pinaagi kanato. 21Ug ang nagapalig-on kanamo uban kaninyo kang Cristo, ug ang nagdihog kanamo mao ang Dios; 22Nga mao usab ang nagpatik kanamo, ug naghatag sa pasalig sa Espiritu sa among mga kasingkasing. 23Apan nagatawag ako sa Dios nga saksi sa akong kalag, nga aron sa pagpalikay kaninyo sa kaulaw wala na ako moanha sa Corinto. 24Dili kay kami nagahari sa inyong pagtoo, kondili nga mga katabang sa inyong kalipay; kay diha sa pagtoo kamo magamalig-on.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\