2 CORINTO 10

1Karon ako nga si Pablo gayud nangamuyo kaninyo tungod sa kaaghup ug kalomo ni Cristo, ako nga sa dagway nagapaubos sa inyong kinataliwad-an, apan sa wala kaninyo, maisugon kaninyo; 2Oo, nangaliyupo ako kaninyo nga dili unta ako mapilit, kong moanha ako diha sa pagpakita ug kaisug uban ang pagsalig nga sa maong pagkaagi gihunahuna ko ang pagkaisug batok niadtong uban nga nagahunahuna nga kami nagakinabuhi sumala sa unod. 3Kay bisan kami nagakinabuhi sulod sa unod, wala kami makiggubat sumala sa unod. 4(Kay ang mga hinagiban sa among pakiggubat, dili mga lawasnon, kondili mga gamhanan sa atubangan sa Dios sa paglumpag sa mga kuta); 5Nga nagalumpag sa mga hunahuna, ug sa tagsatagsa ka butang nga gibayaw batok sa pag-ila sa Dios; ug sa pagbihag sa tanan nga hunahuna ngadto sa pagkamasinulondon kang Cristo; 6Ug sanglit andam kami sa pagpanimalus sa tanan nga pagkamalapason kong ang inyong pagkamasinulondon pagahingpiton na. 7Nagatan-aw kamo sa mga butang nga anaa sa atbang sa inyong nawong. Kong may tawo nga nagasalig sa iyang kaugalingon, nga siya iya ni Cristo, pahunahunaa siya niini pag-usab sa iyang kaugalingon nga maingon nga siya iya ni Cristo, maingon man usab kami. 8Kay bisan angay nga maghimaya ako sa labi pa gayud mahitungod sa among pagbulot-an, (nga gihatag kanamo sa Ginoo sa pagtukod kaninyo, ug dili sa paglumpag kaninyo), dili ako mapakaulawan; 9Aron dili ako maingon nga daw magahadlok kaninyo pinaagi sa akong mga sulat. 10Kay ang iyang sulat, sila nag-ingon, mga mabug-at ug malig-on; apan maluya ang iyang lawasnong pagpangatubang, ug walay kapuslanan ang iyang pagpanulti. 11Ang maong tawo pahunahunaa niini, nga, unsa kami sa pulong pinaagi sa mga sulat sa wala kami diha kaninyo, mao man usab kami sa mga buhat sa anaa kami diha kaninyo. 12Kay kami dili mga maisug sa pagpakigsama. kun sa pagpakigtandi, sa uban kanila nga nagapakaayo sa ilang kaugalingon; kondili sila gayud ang nagasukod sa ilang kaugalingon kanila lamang, ug ang nagatandi-tandi sa ilang kaugalingon kanila lamang, mao nga sila walay pagsabut. 13Apan kami dili magahimaya nga labaw sa among sukdanan, kondili ingon sa sukod sa sukdanan, nga gihatag sa Dios kanamo ingon nga sukod, nga makadangat bisan hangtud kaninyo. 14Kay kami wala magpasangkad ug labaw sa among sukdanan, ingon nga daw kami wala makadangat hangtud kaninyo; kay nakadangat kami bisan hangtud kaninyo, diha sa Maayong Balita ni Cristo. 15Sa walay paghimaya nga labaw sa among sukdanan, sa kinabudlayan sa uban nga mga tawo; apan nagabaton kami sa paglaum, ingon nga nagatubo ang inyong pagtoo, pagapakadakuon kami sa taliwala ninyo, ingon sa among sukdanan nga sa labi pang madagayaon, 16Aron igawali ang Maayong Balita hangtud sa mga dapit sa unahan pa kaninyo; sa dili paghimaya sa sulod sa utlanan sa uban mahitungod sa mga butang naandam na. 17Apan siya nga nagahimaya, pahimayaa siya diha sa Ginoo. 18Kay dili kadtong nagapakaayo sa iyang kaugalingon mao ang ginapakatakus kondili kadtong ginapakaayo sa Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\