2 CORINTO 11

1Buot ko unta nga kamo makaantus uban kanako ug diyutay nga binuang; apan, sa pagkamatuod, ginaantus ako ninyo. 2Kay ginapangabughoan ko kamo sa pangabugho nga iya sa Dios, kay ginapakasal ko kamo sa usa ka bana, aron ikatugyan ko kamo nga usa ka ulay nga putli kang Cristo. 3Apan nahadlok ako, nga tingali sa bisan unsang paagi, ingon nga gilimbongan si Eva sa bitin sa iyang pagkamalalangon, pagadauton ang inyong mga hunahuna gikan sa kasayag ug kaputli mahatungod kang Cristo. 4Kay kong ang nagaabut, magwali ug lain nga Jesus, nga wala namo igawali; o kong nagadawat kamo ug lain nga espiritu, nga wala ninyo madawat; kun lain nga Maayong Balita nga wala ninyo madawat, maayo man ang inyong pag-antus kaniya. 5Kay ginadahum ko nga bisan sa unsa nga paagi, dili ako ubos niadtong labing dagku sa mga apostoles. 6Kay bisan ako salikwaut nga mosulti, walay sapayan, dili ako ubos sa kaalam; kondili sa tanang paagi among gipahayag kini kaninyo; sa tanang mga butang. 7Kun nakasala ba ako tungod sa hilabihang pagpaubos ko sa akong kaugalingon, aron pagbayawon kamo, kay gimantala ko kaninyo ang Maayong Balita sa Dios sa walay bayad? 8Gikuhaan ko ang uban nga mga iglesia, nga gikan kanila nagadawat ako ug suhol, aron unta ako makaalagad kaninyo; 9Ug sa diha ako uban kaninyo, ug nakulangan sa kinahanglanon, wala ako magsamok kang bisan kinsa; kay ang mga igsoon, sa pag-abut nila gikan sa Macedonia, maoy nagpuno sa taksanan sa akong kakulangan; ug sa tanang butang, naglikay ako sa akong kaugalingon nga dili makasamok kaninyo, ug magamatngon gayud ako niana. 10Ingon nga ang kamatuoran ni Cristo ania kanako, walay tawo nga makapahilum kanako niini nga paghimaya sulod sa mga kayutaan sa Acaya. 11Tungod sa unsa? Tungod ba nga wala ako maghigugma kaninyo? Dios ang nasayud. 12Apan ang ginabuhat ko, kana pagabuhaton ko, aron maputol ko ang kahigayonan gikan niadtong mga naninguha ug kahigayonan; aron nga diin sila nagahimaya, makaplagan sila nga bisan ingon kanamo. 13Kay kana sila mga bakakon nga mga apostoles, mga mamomoo nga malimbongon nga nanagpakaapostoles ni Cristo. 14Ug dili katingad-an; kay bisan pa ngani si Satanas nagapakamanolonda sa kahayag. 15Busa dili dakung butang kong ang iyang mga ministro usab magapakaministro sa pagkamatarung; kansang katapusan mahiangay sa ilang mga buhat. 16Nagaingon ako pag-usab: Ayaw ipahunahuna ni bisan kinsa, nga ako buang; apan kong kamo magahimo niana. dawata ako bisan nga daw buang, aron ako maghimaya usab ug diyutay. 17Ang ginasulti ko wala ko igasulti ingon sa Ginoo, kondili ingon nga binuang, tungod niini nga pagsalig sa paghimaya. 18Sanglit daghan ang nagahimaya ingon sa unod ako magahimaya usab. 19Kay sa malipayon giantus ninyo ang mga buang, kay maalamon kamo, 20Kay ginaantus ninyo ang usa ka tawo kong siya mag-ulipon kaninyo, kong siya maglamoy kaninyo, kong siya magdala kaninyo sa pagkabihag, siya magpataas sa iyang kaugalingon, kong siya mosagpa kaninyo sa nawong. 21Ginaingon ko kini nga sa pasagad. ingon nga daw maluya kami. Apan sa may bisan kinsa nga magmaisug (ginasulti ko kini sa binuang), ako maisug man usab. 22Mga Hebreohanon ba sila? Ako man usab. Mga Israelihanon ba sila? Ako man usab. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Ako man usab. 23Mga ministro ba sila ni Cristo? (Nagasulti ako nga daw buang), ako labi pa; sa mga kabudlay, labi pa; sa mga bilanggoan, labi pa; sa mga hampak, labaw nga dili masukod; sa mga kamatayon, masabug; 24Sa mga Judio, nakalima ako naka-dawat ug kap-atan ka mga hampak, gawas sa usa; 25Nakatolo gipuspusan ako; nakausa gibato ako; nakatolo nalunod ako; usa ka gabii ug usa ka adlaw nga didto ako sa lawod sa dagat 26Sa mga pagpanaw nakadaghan ako sa mga katalagman sa mga suba, sa mga katalagman sa mga tulisan, sa mga katalagman gikan sa akong mga katagilungsod, sa mga katalagman gikan sa mga Gentil, sa mga katalagman sa kalungsoran, sa mga katalagman sa kamingawan, sa mga katalagman sa dagat, sa mga katalagman sa taliwala sa mga bakakong mga igsoon; 27Sa kabudlay ug kahago, sa mga pagtukaw nakadaghan, sa kagutom ug kauhaw, sa mga pagpuasa nakadaghan, sa katugnaw ug sa kahubo: 28Dugang sa mga butang nga mga sa gawas lamang, may nagapiit kanako sa matag-adlaw, nga mao ang pagkaguol tungod sa tanang mga iglesia. 29Kinsa ba ang maluya, ug ako dili maluya? Kinsa ba ang ginapapangdol, ug ako dili mayugot? 30Kong nagkinahanglan ako sa paghimaya, magahimaya ako sa mga butang mahatungod sa akong kaluyahon. 31Ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nga mao ang dalayegon sa mga katuigan nga walay katapusan, nanghibalo nga ako wala magbakak. 32Sa Damasco ang gobernador nga sakup sa hari nga si Aretas nagpabantay sa lungsod sa mga taga-Damasco sa pagdakup kanako; 33Ug gikan sa tamboanan dapit sa kuta, gitunton ako sa bakat ug nakaling-kawas ako sa iyang mga kamot.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\