2 CORINTO 12

1Nagkinahanglan ako sa paghimaya, bisan kini dili mapuslanon. Apan mo-dangup ako sa mga panan-awon ug mga bugna sa Ginoo. 2Nakaila ako ug usa ka tawo nga diha kang Cristo, nga may napulo ug upat ka tuig na karon (kong diha sa lawas, wala ako masayud; kun gawas sa lawas, wala ako masayud: Ang Dios maoy nahibalo), nga gisakwat ngadto sa ikatolo ka langit. 3Ug hingbaloan ko ang mao nga tawo (kun diha sa lawas, kun gawas sa lawas, wala ako masayud: Ang Dios maoy nahibalo), 4Nga naunsa nga nasakwat siya ngadto sa Paraiso, ug nakadungog sa mga pulong nga dili ikaasoy, nga dili itugot sa tawo ang paglitok. 5Alang sa usa nga sama niining tawohana magahimaya ako; apan alang sa akong kaugalingon, dili ako magahimaya, gawas sa akong mga kaluyahon. 6Kay kong buot ako maghimaya, dili ako magpakabuang; kay nagasulti ako sa kamatuoran; apan gipasagdan ko, tingali ang uban maghunahuna sa labaw sa iyang nakita kanako, kun sa hingdunggan gikan kanako. 7Ug tungod sa hinungdan sa hilabihang kadagku sa mga bugna, aron ako dili igatuboy sa hilabihan gihatagan ako ug usa ka udyong sa unod; usa ka sinugo ni Satanas, sa pagsagpa kanako, aron nga dili ako igatuboy sa hilabihan. 8Mahatungod niana, nag-ampo ako sa nakatolo sa Ginoo, nga makuha unta kini gikan kanako. 9Ug siya nagaingon kanako: Ang akong gracia igo kanimo, kay ang akong gahum ginahingpit diha sa kaluya. Busa, sa dakung kalipay palabihon ko ang paghimaya sa akong mga kaluyahon, aron magpabilin kanako ang gahum ni Cristo. 10Tungod niana gikalipay ko ang mga kaluyahon, ang mga pagpanamas-tamas, ang mga kawalad-on, ang mga paglutos, ang mga kagul-anan tungod kang Cristo; kay kong maluya ako, nan mahimong gamhanan ako. 11Nagpakabuang ako; gipugos ako ninyo. Kay ako kinahanglan unta nga pagapakaayohon ninyo; kay sa bisan unsa dili ako ubos niadtong mga labing dagku nga mga apostoles, bisan ako dili unsa man. 12Sa pagkamatuod, ang mga ilhanan sa usa ka apostol, gibuhat sa bug-os nga pagpailub sa taliwala ninyo, pinaagi sa mga ilhanan, ug mga kahibulongan ug mga gamhanang buhat. 13Kay unsang butanga ang naka-pahimo kaninyong ubos sa uban nga mga iglesia, gawas nga ako wala magsamok kaninyo? Pasayloa ako ninyo niining dili katarungan. 14Ania karon, ikatolo na kini nga ako andam sa pag-anha kaninyo; ug ako dili magsamok kaninyo; kay ako wala mangita sa mga inyo, kondili kaninyo; kay ang mga anak dili kinahanglan magdapa alang sa mga ginikanan, kondili ang mga ginikanan alang sa mga anak. 15Ug ako magahalad sa daku gayud nga kalipay, ug magpahalad ako alang sa inyong mga kalag. Kong daku ang akong paghigugma kaninyo, diyutay ba lamang ang inyong paghigugma kanako? 16Apan pasagdan ta lamang kana. ako sa akong kaugalingon wala magsamok kaninyo; kondili sanglit ako may kaigmat, hingsakpan ko kamo uban sa limbong. 17Nakalimbong ba ako kaninyo pinaagi sa uban nga gisugo ko kaninyo? 18Gitambagan ko si Tito, ug gipadala ko ang igsoon uban kaniya. Naglimbong ba kaninyo si Tito? Wala ba kami maglakaw sa mao gayud nga espiritu? Ug wala ba kami maglakaw sa mao gayud nga mga lakang? 19Nagadahum kamo niining tibook nga panahon nga nagapamalibad kami sa among kaugalingon diha kaninyo. Sa atubangan sa Dios nagasulti kami tungod kang Cristo. Apan ang tanang mga butang, mga hinigugma, alang man sa inyong paglig-on. 20Kay nahadlok ako, tingali sa bisan unsa nga paagi, sa akong pag-abut, hipalgan ko kamo nga dili ingon sa buot ko, ug hipalgan ako ninyo, nga dili ingon sa buot ninyo; nga tingali adunay pagkalalis, pangabugho, mga kaligutgut, mga pagkabahinbahin, mga paglinibakay, mga pagsinugyotay, mga pagpaburot, mga kagubot; 21Nga tingali kong, ako mobalik pag-usab ang akong Dios magapaubos kanako sa taliwala ninyo, ug magakasubo unya ako tungod sa daghan sa mga nanagpakasala kaniadto, ug wala managhinulsol sa ilang kahugaw, ug pagpakighilawas, ug pagpatuyang nga gibuhat nila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\