2 CORINTO 13

1Ikatolo na kining panahona nga moanha ako kaninyo. Sa baba sa duha kun tolo ka mga saksi, pagapamatud-an ang tagsatagsa ka pulong. 2Gipasidan-an ko kamo kaniadto, ug nagapasidaan ako karon, ingon sa ikaduha na nako nga pag-anha kaninyo, mao man karon, sanglit ako wala diha kaninyo, kanila nga mga nanagpakasala kaniadto, ug sa tanan nga nahibilin, nga, kong moabut na ako pag-usab, dili ko sila pagawason; 3Tungod kay kamo nagapangita ug usa ka kamatuoran kang Cristo nga nagasulti pinaagi kanako; nga, alang kaninyo, dili siya maluya, kondili gamhanan diha kaninyo. 4Kay gilansang siya sa cruz tungod sa kaluyahon, apan nabuhi siya tungod sa gahum sa Dios. Kay kami usab mga maluya diha kaniya, apan mangabuhi kami uban kaniya tungod sa gahum sa Dios alang kaninyo. 5Sutaa ninyo ang inyong kaugalingon kong anaa ba kamo sa pagtoo; sulayi ang inyong kaugalingon. Kun, wala ba ninyo hisayri mahitungod sa inyong kaugalingon, nga si Jesucristo anaa kaninyo? gawas kong matuod gayud nga kamo dunot ug kasingkasing. 6Apan ginalauman ko nga mailhan na ninyo, nga kami dili dunot ug kasingkasing. 7Karon nagaampo kami sa Dios nga dili kamo magbuhat ug bisan unsa nga dautan; dili aron magpakita kami nga mga dalayegon, kondili nga pagabuhaton ninyo ang buhat nga dungganon bisan kami daw ingon nga dunot ug kasingkasing 8Kay kami dili makabuhat bisan unsa batok sa kamatuoran, kondili alang lamang sa kamatuoran. 9Kay nangalipay kami, sa diha nga kami mga maluya, ug kamo mga mabaskug; ginaampo usab namo kini, bisan ngani ang inyong pagkahingpit. 10Tungod niini nga hinungdan ginasulat ko kining mga butanga sa wala ako diha, aron sa anaa ako, dili ako magagamit sa mga pulong mahait, sumala sa kagamhanan nga gihatag sa Ginoo kanako sa pagtukod, ug dili sa paglumpag. 11Sa katapusan, mga igsoon, manag-kalipay kamo. Magmahingpit kamo, maglinipayay kamo; managhiusa kamo sa inyong mga hunahuna; magpuyo sa pakigdait; ug ang Dios sa paghigugma ug sa pakigdait magauban kaninyo. 12Managpangumostahay ang usa ug usa nga may balaan nga paghalok. 13Ang tanan nga balaan nangumosta kaninyo. 14Ang gracia sa Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang pagpakig-ambit sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\