2 CORINTO 2

1Apan kini gituyo ko sa akong kaugalingon: nga dili ako mobalik pagusab kaninyo nga may kasubo. 2Kay kong pagapasub-on ko kamo, nan kinsa man ang magalipay kanako, kondili siya nga akong gipasubo? 3Ug mao gayud kini ang gisulat ko kaninyo, tingali, sa akong pag-anha, makabaton ako ug kasubo gikan kanila nga kinahanglan kalipayan ko unta; uban ang pagsalig kaninyong tanan, nga ang akong kalipay mao ang kalipay ninyong tanan. 4Kay gikan sa daghang kaguol ug kasubo sa kasingkasing. gisulatan ko kamo inubanan sa daghang mga luha; dili aron kamo pagapasub-on, kondili aron hisayran ninyo ang gugma nga gibatonan ko sa labing madagayaon gayud alang kaninyo. 5Apan kong may tawo nga nahimong hinungdan sa kasubo, siya wala magpasubo kanako, kondili sa usa ka bahin (kana dili ko idat-ug sa mabug-at gayud) kaninyong tanan. 6Igo na kini nga silot nga gipahamtang kaniya sa daghan. 7Tungod niana, sa laing paagi, inyong pasayloon hinoon siya ug lipayon siya, tingali sa bisan unsang paagi, lamyon siya sa iyang hilabihan nga kasubo. 8Tungod niana nagatambag ako kaninyo, nga lig-onon ninyo ang inyong gugma kaniya. 9Kay tungod niining tuyoa usab misulat ako, aron hibaloan ko ang kamatuoran tungod kaninyo, kong masinulondon ba kamo sa tanang mga butang. 10Apan kang kinsa kamo nagapasaylo sa bisan unsa, gipasaylo ko usab; kay unsa usab ang gipasaylo ko, kong may gipasaylo ako nga bisan unsa, gipasaylo ko kini tungod kaninyo sa atubangan ni Cristo; 11Aron kita dili madaug ni Satanas, kay ang iyang mga paagi wala masalipdi kanato. 12Karon, sa pag-abut ko sa Troas alang sa Maayong Balita ni Cristo, ug sa naablihan kanako ang ganghaan tungod sa Ginoo, 13Wala akoy kalinaw sa akong espiritu, kay wala ko hikit-i si Tito nga akong igsoon; apan sa nakapanamilit ako kanila, migikan ako padulong sa Macedonia. 14Apan salamat sa Dios, nga sa gihapon nagamando kanato ngadto sa kadaugan pinaagi kang Cristo, ug nagapahayag pinaagi kanato sa kahumot sa pag-ila kaniya sa tanan nga dapit. 15Kay kita mao ang kahumot ni Cristo ngadto sa Dios diha kanila nga mga ginaluwas ug diha kanila nga mga nagakawala: 16Sa usa mao ang baho sa kamatayon ngadto sa kamatayon; ug sa uban mao ang kahumot gikan sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Ug niining mga butanga, kinsa ba ang may kaigoan? 17Kay kami dili ingon sa daghan nga nanapi lamang pinaagi sa pulong sa Dios; kondili ingon nga mga maminatud-on, kondili ingon nga gikan sa Dios, sa atubangan sa Dios nagasulti kami tungod kang Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\