2 CORINTO 3

1Nagasugod ba kami pag-usab sa pagdayeg sa among kaugalingon? Kun, nagakinahanglan ba kami, ingon sa uban. sa mga sulat nga sa pagdayeg alang kaninyo kun gikan kaninyo? 2Kamo mao 'ang among sulat, nga nahasulat sa among mga kasingkasing, nga ginaila ug ginabasa sa tanang mga tawo; 3Nga ginapadayag nga kamo mao ang sulat ni Cristo, nga among gialagaran, nga sinulat dili sa tinta, kondili sa Espiritu sa buhi nga Dios; dili sa mga papan nga bato, kondili sa mga papan sa kasingkasing nga unod. 4Ug ang mao nga pagsalig ginabatonan namo tungod kang Cristo ngadto sa Dios: 5Dili kay kami may kaigoan sa among kaugalingon sa paghunahuna ug bisan unsa nga gikan sa among kaugalingon, kondili ang among kaigoan gikan sa Dios; 6Nga siya usab ang nagbuhat kanamo nga igo nga mga ministro sa bag-ong tugon; dili sa letra, kondili sa Espiritu; kay ang letra nagapatay, apan ang Espiritu nagahatag ug kinabuhi. 7Apan kong ang ministerio sa kamatayon, nga sa mga letra linilok sa bato, miabut uban ang himaya, sa maong pagkaagi nga ang mga anak sa Israel dili arang makatan-aw sa nawong ni Moises, tungod sa himaya sa iyang nawong, nga ang maong himaya nagakapala; 8Dili ba hinoon molabaw pagkama-himayaon ang ministerio sa Espiritu? 9Kay kong ang ministerio sa pagkahinukman sa silot may himaya, labi na hinoon nga molabaw sa himaya ang ministerio sa pagkamatarung. 10Kay sa pagkamatuod, kadtong gihimo nga mahimayaon, wala himoa nga mahimayaon niini nga kahimtanga, tungod sa himaya nga nagalabaw. 11Kay kong kadtong nagakapala, nagmahimayaon, labi na gayud pagkamahimayaon ang nagapabilin. 12Busa, kay kami nakabaton niini nga paglaum ginagamit namo ang pagkamaisugon sa pagsulti, 13Ug dili ingon kang Moises, nga nagatabon sa iyang nawong, aron ang mga anak sa Israel dili makatutuk sa katapusan niadtong pagapalaon. 14Apan ang ilang mga hunahuna gipatig-a; kay hangtud karon nga adlawa sa pagbasa sa daang tugon nagapabilin ang mao nga tabil, kay wala pa ipadayag kanila nga ang maong tabil nakuha tungod kang Cristo. 15Apan, hangtud karong adlawa, kong pagabasahon na nila si Moises, usa ka tabil nagatabon sa ilang kasingkasing. 16Apan kong magabalik na sila sa Ginoo, makuha ang tabil. 17Kay ang Ginoo mao ang Espiritu; ug kong hain ang Espiritu sa Ginoo, atua ang kagawasan. 18Apan kitang tanan, uban ang nawong nga wala mabuksi nagasilaw ingon sa usa ka salamin sa himaya sa Ginoo, ginausab kita sa mao gihapon nga dagway gikan sa himaya ngadto sa himaya, ingon nga gikan sa Ginoo ang Espiritu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\