2 CORINTO 4

1Tungod niana, kay nakabaton kami niini nga ministerio, ingon sa kalooy nga among nadawat, wala kami magpakaluya; 2Apan gisalikway namo ang mga butang nga tinago sa kaulawan, sa walay paggawi sa limbong, bisan sa pagsimbug sa pulong sa Dios, kondili pinaagi sa pagpadayag sa kamatuoran, nanugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa kaisipan sa tanang mga tawo sa atubangan sa Dios. 3Ug bisan kong ang atong Maayong Balita natabilan, natabilan kini kanila nga nagakawala; 4Nga kanila gibutaan sa dios niini nga panahona sa kalibutan ang mga salabutan sa mga dilimatinohoon, aron ang kahayag sa Maayong Balita sa himaya ni Cristo, nga mao ang dagway sa Dios, dili mosidlak kanila. 5Kay kami wala magwali sa among kaugalingon, kondili si Cristo Jesus, ang Ginoo; ug ang among kaugalingon inyong mga ulipon tungod kang Cristo. 6Sanglit nga ang Dios mao ang miingon, ang kahayag magasidlak gikan sa kangitngit, nga misidlak sa among mga kasingkasing, sa paghatag ug kahayag sa pag-ila sa himaya sa Dios, diha sa nawong ni Jesucristo. 7Apan aduna kami niining bahandi sa mga sudlanan nga yuta, aron ang pagkahalangdon sa gahum maiya sa Dios ug dili gikan sa among kaugalingon. 8Ginapiit kami sa tanan nga paagi, apan wala mamayugot; nalibug kami, apan wala mawad-i sa paglaum; 9Mga gilutos kami, apan wala pagbiyai, mga gipamunalan kami, apan wala mangalaglag; 10Sa kanunay ginadala namo sa lawas ang kamatayon ni Jesus, aron ang kinabuhi usab ni Jesus, mapahayag sa among lawas. 11Kay kami nga mga buhi, ginatugyan sa kanunay ngadto sa kamatayon tungod kang Jesus, aron ang kinabuhi usab ni Jesus mapahayag sa among unod nga may kamatayon. 12Nan, sa ingon niana ang kamatayon nagabuhat sa sulod namo, apan ang kinabuhi sa sulod ninyo. 13Apan sa nabatonan namo ang mao gayud nga espiritu sa pagtoo, ingon sa nahasulat: Mitoo ako ug tungod niana nagsulti ako; mingtoo usab kami, ug tungod niana nagasulti usab kami, 14Sa hingbaloan nga siya nga nagbanhaw kang Jesus nga Ginoo, magabanhaw usab kanamo uban kang Jesus, ug igapahayag kami niya sa tingub uban kaninyo. 15Kay ang tanang mga butang alang man kaninyo, aron ang gracia, sa gipadagaya pinaagi sa daghan, makapadagaya sa pagpasalamat alang sa himaya sa Dios. 16Tungod niana kami wala magpakaluya; apan bisan ang among tawohanong kinabuhi nagakaanam ug kadunot, ang sa sulod nagakabag-o sa matag-adlaw. 17Kay ang among magaan nga kagul-anan, nga sa makadiyut lamang nagabuhat alang kanamo ug labaw pa gayud nga kahalangdon, sa walay katapusang kabug-aton sa himaya. 18Samtang wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa mga butang nga dili-makita; kay ang mga butang nga makita, mga umalagi lamang; apan ang mga butang nga dili makita, mga walay-katapusan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\