2 CORINTO 6

1Ug sa nagabuhat kamo uban kaniya, nagatambag usab kami nga dili ninyo pagdawaton sa walay pulos ang gracia sa Dios. 2(Kay siya nagaingon: Sa panahon nga nahamut-an ginapatalinghugan ko ikaw, ug sa adlaw sa kaluwasan gina-tabangan ko ikaw. Ania karon, ang panahon nga nahamut-an; ania karon, ang adlaw sa kaluwasan); 3Sa walay paghatag ug kahigayonan sa pagkapangdol sa bisan unsa, aron ang among pag-alagad dili pagbutang-butangan sa sala. 4Apan, ingon nga mga ministro sa Dios, nagapakita kami sa among kauga-lingon sa tanang butang, sa dakung pagpailub, sa mga kagul-anan, sa mga kahangulan, sa mga kasakitan, 5Sa mga paghampak, sa mga pagbi-langgo, sa mga kagubot, sa mga paghago, sa mga pagtukaw, sa mga pagpuasa; 6Sa kaputli, sa pag-ila, sa pagkama-pailubon, sa puangod, sa Espiritu Santo, sa gugma nga tim-os; 7Sa pulong sa kamatuoran, sa gahum sa Dios; sa mga hinagiban sa katarungan sa toong kamot ug sa wala; 8Pinaagi sa dungog ug sa pagpakaulaw, sa taho nga maayo ug sa dautan; ingon nga mga limbongan, apan mga matuod; 9Maingon sa mga tawong wala hiilhi, apan mga naila kaayo; maingon nga mga himalatyon, apan ania karon, mga buhi kami; ingon nga mga sinilotan, ug wala pagpatya; 10Maingon nga mga masulub-on, apan sa gihapon mga malipayon; maingon nga mga hangul, apan maoy nagpadato sa daghanan; maingon nga walay bisan unsa, apan nagabaton sa tanang mga butang. 11Ang among baba ginabuka kaninyo, oh mga taga-Corinto; ang among mga kasingkasing midaku. 12Kamo walay kapiut diri kanamo. apan napiutan kamo sa inyong kauga-lingong mga tinguha. 13Ug aron makabalus kamo sa mao man usab nga paagi, (nagasulti ako kaninyo ingon nga mga anak), magpangadagku usab kamo. 14Dili kamo magpasangon ug samang yugo uban sa mga dilimatinohoon; kay unsaon man pagpanagkakuyog sa pagkamatarung ug sa pagkamasupilon? Kun unsaon man pag-inambitay sa kahayag uban sa kangitngit? 15Ug unsaon man pagkaangay ni Cristo uban kang Belial? Kun unsa ang kaambitan sa matinohoon uban sa dilimatinohoon? 16Ug unsaon man pagkaangay sa templo sa Dios uban sa mga larawan? Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi, matud pa sa giingon sa Dios: Magapuyo ako kanila, ug magalakaw sa taliwala nila, ug ako mahimong Dios nila, ug sila mahimong katawohan nako. 17Tungod niana: Manggula kamo sa taliwala nila, ug managpamulag kamo, nagaingon ang Ginoo; ug dili kamo maghilabut sa mahugaw; ug pagadawaton ko kamo; 18Ug ako mahimong Amahan ninyo, ug kamo mahimong anak nako, lalake ug babaye, nagaingon ang Ginoo, ang Makagagahum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\