2 CORINTO 8

1Labut pa, mga igsoon, ginapahibalo namo kaninyo ang gracia sa Dios, nga nahatag diha sa mga iglesia sa Macedonia; 2Nga sa dakung pagsulay sa kagul-anan, ang kadagaya sa ilang kalipay, ug sa ilang halalum nga kahangulan, nagpadagaya sa mga bahandi sa ilang pagkamahinatagon. 3Kay sumala sa ilang hiarangan, nagapamatuod ako, labi pa ngani sa ilang hiarangan, nanghatag sila gikan sa ilang kaugalingon nga kabubut-on; 4Nga ilang gipanghinaut kanamo, uban ang daghang pagpangamuyo mahitungod niini nga gracia ug sa pagpakig-ambit niini nga mao ang pagtabang sa mga balaan. 5Ug dili ingon sa gilauman namo, kondili nga ang ilang kaugalingon gihatag nila pag-una sa Ginoo, ug kanamo pinaagi sa kabubut-on sa Dios. 6Sa pagkaagi nga gitambagan namo si Tito, nga ingon sa pagsugod niya kaniadto, ingon usab niana iyang paga-hingpiton kini nga gracia diha kaninyo usab. 7Apan, ingon nga dato kamo sa tanan, sa pagtoo, ug sa pagpamulong, ug sa pag-ila, ug sa tanang pagkamainiton, ug sa inyong gugma kanamo, bantayi nga mag-uswag usab kamo niini nga gracia. 8Wala ako magsulti niini ingon nga sugo, kondili pinaagi sa pagkamainiton sa uban sa kaulay usab sa inyong gugma. 9Kay kamo nasayud sa gracia sa atong Ginoong Jesucristo, nga, bisan siya dato, apan tungod kaninyo nagpakakabus siya, aron mangadato kamo tungod sa iyang pagkakabus. 10Ug niini nagahatag ako sa akong paghukom; kay kini mapuslanon alang kaninyo, nga maoy nanghiuna sa pagsugod niini usa ka tuig na, dili lamang sa pagbuhat, kondili usab sa pagbuot. 11Apan karon, tibawasa usab ninyo ang pagbuhat; maingon nga kamo andam sa pagbuot kaniadto, ingon usab sa pagtibawas karon, sumala sa inyong kahimtang. 12Kay kong andam nga daan ang kabubut-on, pagakahamut-an kini sumala sa iyang kahimtang, dili sumala sa dili niya kahimtang. 13Kay kini, giingon ko, dili aron ang uban may kasayon ug kamo may kapiut: 14Kondili nga pinaagi sa kasamahan: karon nga panahona ang inyong kadagaya, makailis sa ilang kawalad-on, aron usab ang ilang kadagaya magailis sa inyong kawalad-on, aron nga may kasamahan: 15Ingon sa nahasulat: Siya nga nakahipos ug daghan, wala makakapin; ug ang nakahipos ug diriyut, wala makulangi. 16Apan salamat sa Dios, nga naghatag sa kasingkasing ni Tito, sa mao usab nga mainitong pag-atiman alang kaninyo? 17Kay, sa pagkamatuod midawat siya sa akong tambag; apan sanglit siya mainiton sa hilabihan gayud, mianha siya diha kaninyo sa iyang kaugalingong kabubut-on. 18Ug gipadala namo uban kaniya ang igsoon, kansang pagdalayeg sa Maayong Balita nabantug sa tanang mga iglesia; 19Ug dili lamang niini, kondili gipili usab siya sa mga iglesia, sa pagpanaw uban kanamo tungod niining gracia nga gialagad namo alang sa himaya sa Ginoo, ug sa pagpakita sa among tinguha; 20Sa paglikay niini, aron nga bisan kinsa nga dili magbadlong kanamo niining kadagaya nga among gialagad: 21Kay nanaghunahuna kami sa mga butang nga maligdong, dili lamang sa atubangan sa Ginoo, kondili usab sa atubangan sa mga tawo. 22Ug among gipadala uban kanila ang atong igsoon, nga sa nakadaghan, atong hingsulayan nga makugihon sa daghang mga butang; apan karon labi pa nga makugihon tungod sa iyang pagsalig kaninyo. 23Kong adunay nagapangutana mahatungod kang Tito, siya kauban ko; ug mahatungod kaninyo, katabang ko siya; kun mahatungod sa atong mga igsoon, sila mga sulogoon sa mga iglesia, sila himaya ni Cristo. 24Busa ipadayag ninyo kanila sa atubangan sa mga iglesia, ang kamatuoran sa inyong gugma, ug sa among paghimaya tungod kaninyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\