2 CORINTO 9

1Kay mahatungod sa ministerio sa mga balaan, walay kinahanglan kanako ang pagsulat kaninyo. 2Kay hingbaloan ko ang inyong pagkamainiton, nga tungod niana kamo gipagarbo ko kanila nga mga taga-Macedonia, nga ang Acaya naandam sukad pa sa tuig nga miagi; ug ang inyong kakugi nakapadasig sa daghan uyamut kanila: 3Apan akong gisugo ang mga igsoon, aron ang among pagpagarbo mahitungod kaninyo, dili mawalay-pulos niining pagkabutanga; aron nga, ingon sa giingon ko, makaandam kanamo: 4Tingali kong mahitabo gayud nga manguban kanako ang mga taga-Macedonia, ug hipalgan nila nga kamo wala makaandam, kami (sa dili pag-ingon nga kamo), maulawan niini nga pagsalig. 5Busa gihunahuna ko nga kinahanglan ang pagtambag sa mga igsoon, nga mouna sila nganha kaninyo, ug andamon nila nga daan ang ginasaad ninyo nga kadagaya, aron kini maandam ingon sa kadagaya, ug dili ingon nga sa pinugsanay. 6Apan kini ang giingon ko: Ang nagapugas sa kanihit, magaani usab sa kanihit; ug ang nagapugas sa kadagaya, magaani usab sa kadagaya. 7Ang tagsatagsa ingon sa ginatuyo sa iyang kasingkasing: dili nga adunay kasubo, bisan nga sa mga kinahanglan; kay gihigugma sa Dios ang humalatag nga malipayon. 8Ug gamhanan ang Dios sa paghimo nga modagaya ang tanang gracia nganha kaninyo; aron kamo, nga nasangkap gihapon sa tanang mga butang, magamadagayaon alang sa tanan nga maayong buhat; 9Ingon sa nahasulat: Gisabwag niya sa halayo; gihatag niya sa mga kabus: ang iyang pagkamatarung nagapadayon sa gihapon, 10Ug siya nga nagahatag ug binhi sa magpupugas ug tinapay alang sa pagkaon, magahatag ug magapadaghan sa inyong binhi aron ikapugas, ug pagadugangan ang mga bunga sa inyong pagkamatarung; 11Kamo nga ginapadato niya sa tanang butang sa bug-os nga pagkamahinatagon, nga nagabuhat pinaagi kanamo ug sa pagpasalamat sa Dios. 12Kay ang ministerio niini nga pag-alagad, dili lamang nakapuno sa kakulangan sa mga balaan, kondili nagapadagaya usab pinaagi sa daghang mga pagpasalamat sa Dios: 13Sa pagtan-aw nga nasulayan namo pinaagi niining pag-alagad, sila nagahimaya sa Dios, tungod sa pagkamatinumanon sa inyong pagsugid sa Maayong Balita ni Cristo, ug tungod sa pagkamahinatagon ninyo sa inyong amot alang kanila ug alang sa tanan; 14Samtang sila usab, uban ang pagpangamuyo kaninyo, nangandoy sila kaninyo, pinaagi sa labaw gayud nga gracia sa Dios diha kaninyo. 15Salamat sa Dios tungod sa iyang hatag nga dili ikaasoy sa mga pulong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\