2 JUAN 1

1Ang anciano alang sa senora nga pinili ug sa iyang mga anak, nga gihigugma ko diha sa kamatuoran; ug dili kay ako lamang, kondili ang tanan usab nga nakaila sa kamatuoran; 2Tungod sa kamatuoran nga nagapabilin dinhi kanato ug kini magauban kanato sa walay katapusan: 3Ang gracia, ang kalooy, ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga Amahan, ug gikan sa Ginoong Jesucristo, nga Anak sa Amahan, magauban kanato sa kamatuoran ug sa gugma. 4Nalipay ako ug daku gayud nga hingkaplagan ko nga may pipila sa imong mga anak nga nagalakaw sa kamatuoran, ingon sa sugo nga atong nadawat gikan sa Amahan. 5Ug karon nagapakilooy ako kanimo, senora, dili ingon nga nagasulat ako kanimo ug usa ka bag-ong sugo, kondili kadtong ato nga nabatonan sukad sa sinugdan, nga maghigugmaay kita ang usa ug usa. 6Ug kini mao ang gugma, nga pagagawion nato sumala sa iyang mga sugo. Kini mao ang sugo: nga maggawi kamo niini ingon sa hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan. 7Kay daghang mga malimbongon nga nanungha sa kalibutan, nga wala sila magsugid nga si Jesucristo nagaanhi sulod sa unod. Mao kini ang malimbongon ug ang anticristo. 8Magmatngon kamo tungod sa inyong kaugalingon, aron dili ninyo pag-usikan ang mga butang nga atong gihagoan, kondili aron makadawat kamo sa tumbas nga hingpit. 9Bisan kinsa nga nagauna ug dili magapabilin diha sa pagtolon-an ni Cristo, siya wala magbaton sa Dios: siya nga nagapabilin diha sa pagtolon-an ni Cristo, anaa man kaniya ang Amahan ug ang Anak usab. 10Kong may moabut kaninyo ug wala magadala niini nga pagtolon-an, dili ninyo siya pagdawaton sa inyong balay, ayaw siya pangumostaha. 11Kay ang magpangumosta kaniya, makaambit sa iyang mga buhat nga dautan. 12Sanglit adunay daghang mga butang nga igasulat kaninyo, dili ako magsulat niini pinaagi sa papel ug sa tinta; kondili ginapaabut ko ang pag-anha kaninyo, ug pagpakigsulti sa inatubangay, aron ang inyong kalipay mamahingpit. 13Ang mga anak sa imong igsoong babaye nga pinili nangumosta kanimo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\