2 PEDRO 1

1Si Simon Pedro, ulipon ug apostol ni Jesucristo, alang kanila nga nahiagum sa sama nga hamili nga pagtoo uban kanamo diha sa pagkamatarung sa atong Dios ug Manluluwas nga si Jesucristo: 2Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait padagayaon diha sa pag-ila sa Dios, ug kang Jesus nga atong Ginoo. 3Sa nakita nga ang iyang diosnon nga gahum naghatag kanato sa tanang mga butang nga mahitungod sa kinabuhi ug sa pagka-diosnon, pinaagi sa pag-ila kaniya nga nagtawag kanato pinaagi sa iyang himaya ug hingpit nga batasan; 4Nga tungod niana ginahatag niya kanato ang iyang hamili ug dagku gayud nga mga saad; aron nga pinaagi niini mag-umalambit kamo sa kinaiya nga diosnon, sa nalikayan ninyo ang pagkamadunoton nga ania sa kalibutan tungod sa kailibgon. 5Oo, ug tungod niining maong hinungdan, idugang ninyo ang bug-os nga kakugi, ang inyong pagtoo sangkapa sa hingpit nga batasan, ug ang hingpit nga batasan, sangkapa sa kahibalo; 6Ug ang kahibalo, sangkapa sa paggahum sa kaugalingon; ug ang paggahum sa kaugalingon, sangkapa sa pagpailub; ug ang pagpailub, sangkapa sa pagka-diosnon; 7Ug ang pagka-diosnon, sangkapa sa pagpuangod nga minagsoon; ug ang pagpuangod nga minagsoon, sangkapa sa paghigugma; 8Kay kong kining mga butanga anaa kaninyo, ug magadagaya, dili sila maghimo kaninyo nga tapulan, ni walay bunga mahatungod sa hingpit nga pag-ila sa atong Ginoong Jesucristo. 9Kay siya nga nakulangan niining mga butanga, buta ug halap, igo lamang makakita sa haduol ug ginakalimotan niya ang paghinlo sa iyang daang mga sala. 10Tungod niini, mga igsoon, hatagi ug labi pang kakugi gayud ang pagtino sa pagtawag ug sa pagpili kaninyo: kay kong pagabuhaton ninyo kining mga butanga, dili gayud kamo mahipangdol. 11Kay niini nga pagkaagi igahatag kaninyo sa pagkadato gayud ang pagsulod sa gingharian nga walay katapusan sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesucristo. 12Busa, ako maandam sa kanunay sa pagpahinumdum kaninyo niining mga butanga, bisan kini nahibaloan na ninyo, ug gipalig-on kamo sa kamatuoran, nga anaa kaninyo. 13Ug gihunahuna ko nga matarung, samtang ania pa ako niining balong-balong, ang pagpukaw kaninyo pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo; 14Sa nahibaloan ko nga sa madali pagabiyaan ko kining akong balong-balong, ingon sa gipaila kanako sa atong Ginoong Jesucristo. 15Oo, akong hatagan kini sa kakugi, aron sa human sa akong pagkamatay, makahimo kamo sa paghinumdum niining butanga sa matag-panahon. 16Kay wala kami magsunod sa mga sugilanon nga sa malalangon gitukodtukod, sa diha nga gipaila namo kaninyo ang gahum ug ang pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo, kondili kami mga saksi-nga-nakakita sa iyang pagkahalangdon. 17Kay gidawat niya gikan sa Dios nga Amahan ang kadungganan ug himaya, sa diha nga miabut kaniya ang usa ka tingog pinaagi sa Halangdon nga Himaya: Kini mao ang akong Anak nga hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay. 18Ug hingbatian namo kini nga tingog gikan sa langit, sa didto kami uban kaniya sa bukid nga balaan. 19Ug nagabaton kami sa pulong sa tagna nga labi pang matino; nga tungod niini, kamo nagabuhat ug maayo sa nagamatngon kamo, ingon sa usa ka suga nga nagadan-ag sa dapit nga mangitngit, hangtud ang adlaw mobanagbanag ug magasubang sa inyong mga kasingkasing ang bitoon sa kaadlawon: 20Sa hingbaloan kini una sa tanan, nga walay bisan unsa nga tagna sa Sulat nga nagagikan sa kaugalingon nga pagsaysay. 21Kay walay tagna, nga miabut pinaagi sa kabubut-on sa tawo, kondili ang balaang mga tawo sa Dios mingsulti, sa ginadala sila sa Espiritu Santo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\