2 PEDRO 3

1Mga hinigugma, kini mao na ang ikaduha nga sulat, nga gisulat ko kaninyo; niining duha giagda ko ang inyong lunsay nga panghunahuna pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo; 2Aron hinumduman ninyo ang mga pulong nga gisulti kaniadto sa mga balaang manalagna, ug ang sugo sa Ginoo ug Manluluwas pinaagi sa inyong mga apostoles; 3Sa hibaloan ninyo una kini, nga sa katapusan nga mga adlaw, mangabut ang mga mayubiton nga may pagyubit, nga magasunod sa ilang kaugalingong mga kailibgon, 4Nga nagaingon: Hain na ang saad sa iyang pag-anhi? Kay sukad sa adlaw nga nangatulog ang mga ginikanan, ang tanang mga butang nagapadayon ingon sa gihapon gikan sa sinugdan sa pagbuhat sa langit ug yuta. 5Kay kini ginakalimtan nila pagtuyo, nga may mga langit sukad sa daan pa nga panahon, ug yuta nga giumol gikan sa tubig ug sa kinataliwad-an sa tubig, pinaagi sa pulong sa Dios; 6Nga tungod niana, ang kalibutan nga kaniadto gilunopan sa tubig, nawala. 7Apan ang mga langit nga mao karon ug ang yuta, pinaagi sa maong pulong, gitagana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom, ug sa paglaglag sa mga tawo nga dili-diosnon. 8Apan, mga hinigugma, ayaw ninyo paghikalimti kining usa ka butang, nga ang usa ka adlaw sa atubangan sa Ginoo, ingon sa usa ka libo ka tuig, ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. 9ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad, ingon sa paglangan sa gihunahuna sa uban; apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo, sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kondili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. 10Apan ang adlaw sa Ginoo moabut ingon sa usa ka kawatan; nga unya ang mga langit moagi sa daku gayud nga dinagook; ug ang mga butang sa kalangitan mangatunaw sa hilabihang kainit sa siga, ug pagasunogon ang yuta ug ang mga buhat nga ania niini. 11Sanglit kay pagatunawon kining tanang mga butang, unsa man ang pagka-kinahanglan gayud nga magpuyo kamo sa balaan nga kinabuhi ug pagka-diosnon. 12Nga magapaabut kamo ug magatinguha kamo sa tinud-anay gayud sa pag-abut sa adlaw sa Dios; nga sa maong adlaw, nga tungod niini ang mga langit nga nagadilaab mangatunaw ug ang mga butang sa kalangitan mangatunaw sa hilabihang kainit sa siga? 13Apan, sumala sa iyang saad, nagapaabut kita sa bag-ong mga langit ug sa bag-ong yuta, nga niini nagapabilin ang pagkamatarung. 14Tungod niini, mga hinigugma, kay nagapaabut man kamo niining mga butanga, maninguha kamo sa kakugi gayud nga makakaplag kamo diha sa pakigdait, sa walay mansa ug walay ikasaway sa iyang atubangan. 15Ug ilhon ninyo nga ang pagkamapailubon sa atong Ginoo mao ang kaluwasan, sumala usab sa gisulat kaninyo sa atong hinigugmang igsoon nga si Pablo, sumala sa kaalam nga gihatag kaniya; 16Ingon man sa tanan niyang mga sulat, nga kanila ginapamulong niya kining mga butanga; nga ang uban kanila mga malisud nga sabton, nga ginatuis sa mga burong ug mga mahuyang, ingon sa ginabuhat usab nila sa uban nga mga kasulatan ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. 17Busa kamo, mga hinigugma, sa nahibaloan ninyo kini nga daan, magmatngon kamo aron dili kamo madala sa kasaypanan sa mga masupilon, ug mahulog kamo gikan sa inyong kaugalingong kalig-on. 18Apan managtubo kamo diha sa gracia ug sa pag-ila sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesucristo. Kaniya ang himaya, karon ug ingon man sa walay katapusan. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\