2 TESALONICA 1

1Si Pablo, ug si Silvano, ug si Timoteo, alang sa iglesia sa mga taga-Tesalonica, nga anaa sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. 2Ang gracia kaninyo, ug ang pakigdait gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. 3Kinahanglan kami gihapon maghatag ug pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo, mga igsoon, ingon nga kini angay, kay ang inyong pagtoo nagatubo sa hilabihan gayud, ug ang gugma sa tagsatagsa kaninyo nga tanan nagadagaya alang sa usa ug usa; 4Sa pagkaagi nga kami gayud nanaghimaya tungod kaninyo sa mga iglesia sa Dios, tungod sa inyong pagpailub ug pagtoo, diha sa tanang mga paglutos kaninyo ug mga kagul-anan nga inyong giantus; 5Nga mao ang usa ka dayag nga timaan sa matarung nga paghukom sa Dios; aron pagpakatakuson kamo sa gingharian sa Dios nga tungod usab niini nagaantus kamo; 6Kong ugaling mao kini ang butang nga matarung sa Dios ang pagbalus ug kagul-anan niadtong mga nagapaguol kaninyo; 7Ug kaninyo nga ginapaguol pahulay uban kanamo sa pagpadayag sa Ginoong Jesus gikan sa langit uban sa mga manolonda sa iyang gahum, 8Nga sa siga sa kalayo magahatag sa panimalus sa mga wala makaila sa Dios, ug sa mga wala magtuman sa Maayong Balita sa atong Ginoong Jesucristo: 9Nga manag-antus sila ug silot nga walay katapusan nga pagkalaglag gikan sa nawong sa Ginoo, ug sa himaya sa iyang gahum. 10Kong moabut siya aron pagahimayaon sa iyang mga balaan, ug pagkahibulongan sa tanang mga mingtoo (kay ang among pagpamatuod kaninyo gitohoan), niadtong adlawa. 11Tungod niana nagaampo usab kami gihapon alang kaninyo, aron isipon kamo sa atong Dios nga takus sa pagtawag kaninyo, ug pagahingpiton niya ang tanang tinguha sa kaayohan ug ang buhat sa pagtoo nga may gahum; 12Aron ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo pagahimayaon diha kaninyo, ug kamo diha kaniya, sumala sa gracia sa atong Dios, ug sa Ginoong Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\