2 TESALONICA 2

1Karon gipangaliyupo namo kaninyo, mga igsoon mahatungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo ug sa atong panagtigum ngadto kaniya; 2Nga dili ninyo pagalibugon sa madali ang inyong hunahuna, ug dili ninyo pagapagubton, bisan pinaagi sa espiritu, kun sa pulong, kun pinaagi sa sulat, ingon nga gikan kanamo, nga daw ang adlaw sa Ginoo haduol na. 3Dili kamo magpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsa nga paagi: kay dili mahatabo, kondili moabut pag-una ang pagkahulog gikan sa pagtoo, ug ikapadayag ang tawo sa sala, ang anak sa pagkawala; 4Siya nga nagabatok, ug nagatuboy sa iyang kaugalingon batok sa tanan nga ginganlan Dios, kun ginasimba; sa pagkaagi nga magalingkod siya sa templo sa Dios, nga magapasundayag sa iyang kaugalingon ingon nga Dios. 5Wala ba kamo mahanumdum nga, sa diha pa ako kaninyo, gipamulong ko na kaninyo kining mga butanga? 6Ug karon inyong hingbaloan ang nagaulang, aron igapadayag siya sa iyang kaugalingon nga panahon, 7Kay ang tinago sa masupilon, nagabuhat na; apan ugaling may usa nga nagaulang karon hangtud nga kuhaon siya gikan sa taliwala. 8Ug unya igapadayag ang masupilon, nga pagapatyon sa Ginoo sa espiritu sa iyang baba, ug pagalaglagon sa pagpadayag sa iyang pag-abut; 9Nga ang iyang pag-anhi, sumala sa buhat ni satanas sa tanan nga gahum ug mga ilhanan ug mga katingalahan nga bakak; 10Ug sa tanang limbong sa pagkadili-matarung, alang sa mga magakawala, kay wala sila managdawat sa gugma sa kamatuoran, aron unta mangaluwas sila. 11Ug tungod niining hinungdan, ang Dios nagapadala kanila sa buhat sa kasaypanan, aron managtoo sila sa bakak, 12Aron mahukman silang tanan nga wala motoo sa kamatuoran, kondili gikahamut-an nila ang pagkadili-matarung. 13Apan kinahanglan kami gihapon magpasalamat sa Dios tungod kaninyo, mga igsoon nga hinigugma sa Ginoo; kay mga pinili kamo sa Dios, sukad sa sinugdan ngadto sa kaluwasan tungod sa pagpakabalaan sa Espiritu, ug pagtoo sa kamatuoran; 14Nga niini iyang gitawag kamo pinaagi sa among Maayong Balita, sa paghiagum sa himaya sa atong Ginoong Jesucristo. 15Busa, mga igsoon, magmalig-on kamo, ug huptan ninyo ang mga pagtolon-an nga gitudlo kaninyo, bisan pinaagi sa pulong, kun bisan pinaagi sa among sulat. 16Karon ang ato gayud nga Ginoong Jesucristo, ug ang Dios nga Amahan nato, nga nahigugma kanato ug naghatag kanato sa walay katapusang paglipay, ug maayong paglaum pinaagi sa gracia, 17Maglipay sa inyong mga kasingkasing, ug magpalig-on kaninyo sa tanang maayong buhat ug pulong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\