2 TESALONICA 3

1Sa katapusan, mga igsoon, manag-ampo kamo alang kanamo, aron ang pulong sa Ginoo masangyaw, ug pagahimayaon, bisan ingon usab sa diha kaninyo; 2Ug aron mahilikay kami sa mga tawong sukwahi ug dautan, kay dili ang tanan adunay pagtoo. 3Apan matinumanon ang Ginoo, nga magapalig-on kaninyo, ug magabantay kaninyo gikan sa dautan. 4Ug may pagsalig kami sa Ginoo mahatungod kaninyo, nga kamo nagabuhat ug magabuhat usab sa mga butang nga among gisugo kaninyo. 5Ug ang Ginoo magamando sa inyong mga kasingkasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto sa pagpailub ni Cristo. 6Karon kami nagatugon kaninyo, mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, nga magpahilayo kamo sa tanang igsoon nga salawayon ug dili angay sa mga pagtolon-an, nga nadawat nila kanamo. 7Kay kamo gayud nanghibalo kong unsay kinahanglan ninyong pag-awaton kanamo; kay kami wala magkinabuhi nga salawayon sa taliwala ninyo. 8Kay wala kami magakaon sa tinapay sa kamot ni bisan kinsa sa walay bayad; kondili nagabuhat kami sa pagbudlay ug paghago sa adlaw ug sa gabii aron dili kami makasamok kang bisan kinsa kaninyo; 9Dili kay kami walay pagbulot-an, kondili aron sa paghatag namo ug panig-ingnan kaninyo, aron manig-ingon kamo kanamo. 10Kay bisan diha pa kami uban kaninyo, kini ginasugo namo kaninyo: Kong kinsa ang dili buot magbuhat, dili usab siya makakaon. 11Kay nakadungog kami nga diha kaninyo adunay nagakinabuhi nga salawayon, nga walay pagbuhat sa bisan unsa, kondili mga mahilabtanon. 12Karon kanila nga mao kana, kami nagasugo ug nagatambag tungod sa atong Ginoong Jesucristo, nga managbuhat sila uban ang kahilum, ug managpangaon sa ilang kaugalingon nga tinapay. 13Ug kamo, mga igsoon, dili kamo magpakaluya sa pagbuhat ug maayo. 14Ug kong bisan kinsa nga dili magtuman sa among pulong pinaagi niining sulat, timan-i ninyo siya, aron dili kamo magpakigkauban kaniya, sa tuyo nga maulawan siya. 15Ug ngani dili ninyo pag-isipon siya nga kaaway; kondili tambagi ninyo siya sama sa igsoon. 16Karon ang Ginoo sa pakigdait sa iyang kaugalingon, magahatag kaninyo ug pakigdait sa tanang panahon ug sa tanang paagi. ang Ginoo magauban kaninyong tanan. 17Ang pagpangumosta nako, si Pablo, sa akong kaugalingong kamot, nga mao ang timaan sa tanan ko nga mga sulat: Busa, sa ingon niini nagasulat ako. 18Ang gracia sa atong Ginoong Jesucristo magauban kaninyong tanan. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\