2 TIMOTEO 1

1Si Pablo, apostol ni Jesucristo, tungod sa kabubut-on sa Dios, sumala sa saad sa kinabuhi nga anaa kang Cristo Jesus, 2Kang Timoteo, nga akong hinigugmang anak: Ang gracia, ang kalooy, ang pakigdait gikan sa Dios nga Amahan, ug kang Cristo Jesus nga atong Ginoo. 3Nagapasalamat ako sa Dios, nga kaniya nagaalgad ako sukad sa akong mga ginikanan sa putling kaisipan, maingon nga ako nahinumdum kanimo sa walay undang sa akong mga pag-ampo sa adlaw ug sa gabii; 4Nga nagatinguha sa pagpakigkita kanimo, nga ginahinumduman ko ang imong mga luha, aron mapuno ako sa kalipay; 5Sa nahinumdum ako sa lunsay nga pagtoo nga anaa kanimo, nga unang nagpuyo diha sa imong apohan nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice; ug nalukmay ako nga anaa usab kanimo. 6Tungod niini ginapahinumduman ko ikaw, nga pasigahon mo ang hiyas sa Dios nga anaa kanimo, pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot. 7Kay ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok; kondili sa gahum, ug sa gugma, ug sa kabuotan. 8Busa, dili mo igakaulaw ang pagpamatuod sa atong Ginoo, bisan kanako nga iyang binilanggo; kondili antusa ang kalisdanan uban kanako tungod sa Maayong Balita, pinaagi sa gahum sa Dios: 9Nga nagluwas kanato, ug nagtawag kanato sa balaan nga pagtawag, dili sumala sa atong mga buhat, kondili sumala sa iyang kaugalingong tuyo ug gracia nga gihatag kanato diha kang Cristo Jesus sa wala pa ang mga katuigan nga walay kinutoban; 10Apan karon gipahayag tungod sa pagpakita sa atong Manluluwas nga si Cristo Jesus, nga naglaglag sa kamatayon ug nagdala ngadto sa kahayag sa kinabuhi ug sa pagka-walay-kamatayon tungod sa Maayong Balita; 11Diin niini gitudlo ako nga magwawali, ug apostol, ug magtutudlo sa mga Gentil. 12Tungod usab niini nga hinungdan nagaantus ako niining mga butanga. Apan wala ako ing pagkaulaw; kay nahi baloan ko kong kang kinsa ako mingtoo, ug nasayud ako nga makagagahum siya sa pagbantay sa akong gitugyan kaniya batok niadtong adlawa. 13Kupti ang hularanan sa mga maayong pulong nga hingdunggan mo kanako, sa pagtoo ug sa paghigugma nga anaa kang Cristo Jesus. 14Kanang maayong butang nga natugyan nganha kanimo bantayi pina agi sa Espiritu Santo nga nagapuyo kanato. 15Nahibaloan mo kini, nga kanang tanan nga mga anaa sa Asia, mingbulag kanako; nga kanila mao si Figelo ug si Hermogenes. 16Kaloy-an sa Ginoo ang balay ni Onesiforo, kay sa nakadaghan siya naglipay kanako, ug wala maulaw sa akong talikala; 17Kondili sa diri pa siya sa Roma, gipangita niya ako sa makugihon gayud ug iya akong hingpalgan. 18(Hatagan siya sa Ginoo ug kalooy niadtong adlawa); ug nahibaloan mo ug maayo ang daghan sa mga butang nga naalagaran niya sa Efeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\