2 TIMOTEO 2

1Busa ikaw, anak ko, magmalig-on ka diha sa gracia nga anaa kang Cristo Jesus. 2Ug ang mga butang nga imong hingdunggan kanako sa atubangan sa daghang mga saksi, itugyan mo sa mga tawo nga matinumanon, nga makahimo usab sa pagtudlo sa uban. 3Mag-antus ka ug kagul-anan uban kanako, ingon sa usa ka maayong sundalo ni Jesucristo. 4Walay bisan kinsa nga nagaalagad sa pagkasundalo nga nagapagapus sa iyang kaugalingon tungod sa mga patigayon niining kinabuhia, aron siya makapahimuot niadtong nagdawat kaniya sa pagkasundalo. 5Ug kong ang usa ka tawo usab makigbangga sa mga dula, dili siya mapurong-purongan gawas kong siya makigbangga uyon sa mga tulomanon. 6Ang mag-uuma nga nagahago, kinahanglan siya ang una sa pag-ambit sa mga bunga. 7Palandunga ang akong gisulti; kay ang Ginoo magahatag kanimo ug salabutan sa tanang mga butang. 8Hinumdumi si Jesucristo, sa kaliwat ni David, nabanhaw gikan sa mga minatay, sumala sa akong Maayong Balita; 9Nga tungod kaniya nagaantus ako ug kagul-anan bisan pa sa mga gapus, ingon nga daw criminal; apan ang pulong sa Dios dili ginapus. 10Busa ginaantus ko ang tanang mga butang tungod sa mga pinili, aron sila usab makadangat sa kaluwasan nga anaa kang Cristo Jesus uban ang himaya nga walay katapusan. 11Pulong nga matinumanon: Kay kong nangamatay kita uban kaniya, mangabuhi usab kita uban kaniya: 12Kong kita manag-antus, magahari usab kita uban kaniya; kong siya atong igalimod, kita usab igalimod niya: 13Kong kita dili matinumanon, siya magapadayon nga matinumanon, kay siya dili makalimod sa iyang kaugalingon. 14Pahinumdumi sila niining mga butanga, nga itugon mo kanila sa atubangan sa Ginoo, nga dili sila maglalis mahitungod sa mga pulong nga walay kapuslanan, sa pagkalaglag niadtong mga nagapatalinghug. 15Magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahamut-an sa Dios, usa ka magbubuhat nga walay igakaulaw, mahibalo nga mobahinbahin sa pulong sa kamatuoran. 16Apan likayan mo ang mga sulti nga dili-diosnon, kay magapalabong sila sa pagka-dili-diosnon, 17Ug ang ilang mga pulong magaab-ab ingon sa kalamayo; nga kanila mao si Himeneo ug si Fileto; 18Nga nangasayup mahatungod sa kamatuoran, nga nanag-ingon, nga ang pagkabanhaw miagi na, ug nagapasalaag sa pagtoo sa uban. 19Bisan pa niini ang malig-on nga patukoranan sa Dios nagapabilin, nga aduna niining patik: ang Ginoo nakaila kanila nga mga iya: ug, Ang tagsatagsa nga nagahingalan sa ngalan sa Ginoo, magbiya sa pagkadilimatarung. 20Karon sa usa ka dakung balay, dili lamang adunay mga sudlanan nga bulawan ug salapi, kondili usab mga kahoy ug yuta; ug ang uban sa pagkadungganan, ug ang uban sa walay-kadungganan. 21Busa, kong ang usa ka tawo maghinlo sa iyang kaugalingon niining mga butanga, siya mahimong sudlanan nga sa kadungganan, ginabalaan ug may kapuslanan alang sa Ginoo, naandam sa tanang maayong buhat. 22Apan kumalagiw ka sa mga kaibog sa pagkabatan-on; ug sunda ang pagkamatarung, ang pagtoo, ang paghigugma, ang pakigdait, uban kanila nga nagatawag sa Ginoo gikan sa kasingkasing nga putli. 23Apan likayi ang mga binuang ug ang mga binurong lantugi, sa hingbaloan nga sila maoy ginikanan sa mgapag-away. 24Ug ang alagad sa Ginoo dili kinahanglan makiglalis, kondili magmaaghup sa atubangan sa tanan, batid sa pagpanudlo, maantuson; 25Nga sa kaaghup magtudlo siya kanila nga nagabatok sa ilang kaugalingon basin da ang Dios maghatag kanila ug paghinulsol nga sa pag-ila sa kamatuoran, 26Ug makagawas sila sa bitik sa yawa nga nangabihag niya ngadto sa pagbuhat sa iyang kabubut-on.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\