2 TIMOTEO 3

1Apan mahibaloan mo kini, nga sa katapusang mga adlaw, moabut ang mga makalilisang panahon. 2Kay ang mga tawo magamahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, andakan, palabilabihon, mapasipad-anon, masukihon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili balaan, 3Walay gugma nga kinaiya, dili malukmay, tigbutangbutang, dili mapugnganon, mapintas, walay gugma sa maayo. 4Mga mabudhion, mga gahig-ulo, hambugiro, mahigugmaon sa mga kalingawan labi kay sa paghigugma sa Dios; 5Nga nagabaton sa dagway sa pagka-diosnon, apan nanagdumili sila sa gahum niini. Magpahilayo ka usab gikan niini kanila. 6Kay niini kanila mao kadtong mga moyuhot sa pagsaka sa mga balay, ug nagapamihag sa mga babaye nga nabug-atan sa mga sala, nga ginadaldal sa nagkalainlaing mga kailibgon; 7Nga sa gihapon nanagtoon, apan dili gayud makakab-ut sa pag-ila sa kamatuoran. 8Ug maingon nga si Janes ug si Jambres misukol kang Moises, ingon man usab kini sila nagasukol sa kamatuoran; mga tawo nga dunot ug hunahuna, mga sinalikway mahatungod sa pagtoo. 9Apan dili sila magalabong sa dayon, kay ang ilang kabuang madayag sa tanang mga tawo, ingon usab sa nahitabo kanila kaniadto. 10Apan ikaw misunod sa akong pagtolon-an: sa gawi, sa tuyo, sa pagtoo, sa pagkamapailubon, sa gugma, sa pag-antus, 11Sa mga paglutos, sa mga kagul-anan; sa mga butang nga miabut kanako sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; sa mga paglutos nga akong giantus: ug gikan kanila ngatanan giluwas ako sa Ginoo. 12Oo; ug ang tanan nga mga mahagugma magkinabuhi sa pagka-diosnon diha kang Cristo Jesus magaantus sa paglutos; 13Apan ang dautang mga tawo ug mga limbongan, magatubo sa hilabihan nga pagkadautan, nga magalimbong ug pagalimbongan sila. 14Apan ikaw, magpadayon ka diha sa mga butang nga hingkat-onan mo ug hingpamatud-an, sa nahibaloan gikan kang kinsa imong hingkat-onan sila; 15Ug nga sukad sa imong pagkabata hingbaloan mo ang mga Balaan nga Kasulatan, nga makahimo kanimo nga manggialamon ngadto sa kaluwasan pina-agi sa pagtoo nga anaa kang Cristo Jesus. 16Ang tibook nga Kasulatan gibugna sa Dios, ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto sa pagkamatarung: 17Aron ang tawo sa Dios mamahingpit, nga maandam sa bug-os alang sa tanang maayong buhat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\