2 TIMOTEO 4

1Nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios, ug ni Cristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi ug sa mga minatay sa lyang pagpadayag ug sa iyang gingharian: 2Magwali ka sa pulong; magkugi ka sa panahon ug sa dili panahon; magbadlong ka; magsaway ka; magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailubon ug pagpanudlo. 3Kay moabut ang panahon nga dili sila molahutay sa maayong pagtolon-an, kondili nga sa may mga dalunggan nga gikatlan, magatigum sila sa ilang kaugalingon ug mga magtutudlo uyon sa ilang mga kailibgon. 4Ug igapahilayo nila ang ilang mga dalunggan gikan sa kamatuoran, ug manghisalaag sila ngadto sa mga sugilanon lamang. 5Apan magbuotan ka sa tanang mga butang; antusa ang kalisdanan; buhata ang buhat sa usa ka evangelista, tumana ang imong pagkaministro. 6Kay ania na ginahalad ako, ug ang takna sa akong paggikan haduol na. 7Nakapakigbisug ako sa maayong pag-away; natapus ko ang akong paglumba, akong gibantayan ang pagtoo. 8Sukad karon natagana na kanako ang purongpurong sa pagkamatarung, nga igahatag kanako sa Ginoo, ang Maghuhukom nga matarung, niadtong adlawa; ug dili lamang kanako, kondili usab sa tanan nga nahigugma sa iyang pagpadayag. 9Magtinguha ka sa pag-anhi kanako samadali; 10Kay si Demas mibulag kanako tungod sa paghigugma niini nga panahona sa kalibutan, ug miadto sa Tesalonica; si Crecente ngadto sa Galacia, si Tito ngadto sa Dalmacia. 11Si Lucas lamang ang ania kauban nako. Kuhaa si Marcos ug dad-a ngari kakuyog nimo; kay mapuslanon siya kanako alang sa ministerio. 12Apan si Tychico akong gisugo ngadto sa Efeso. 13Kong ikaw moari, dad-a ang capote nga nabilin ko sa Troas kang Carpo; ug ang mga basahon, labi na ang mga panit nga sinulatan. 14Si Alejandro, ang magsasalsal sa tumbaga, nakabuhat kanako ug daghan nga mga kadautan; ang Ginoo magabalus kaniya sumala sa iya nga mga buhat. 15Magmatngon ka usab kaniya; kay misukol siya ug daku sa atong mga pulong. 16Sa akong nahaunang paglaban, walay bisan kinsa ako nga kauban; kondili gibiyaan ako sa tanan. Dili unta kana pagaisipon nga batok kanila. 17Apan ang Ginoo nag-uban kanako, ug nagpalig-on kanako, aron nga pinaagi kanako, ang pag-wali ikasangyaw gayud sa hingpit, ug magpakadungog ang tanang mga Gentil; ug giluwas ako gikan sa baba sa leon. 18ang Ginoo magagawas kanako gikan sa tanan nga dautang buhat, ug magaluwas kanako ngadto sa iyang gingharian nga langitnon. Kaniya ang himaya sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. 19Pangumostaha si Prisca, ug si Aquila, ug ang panimalay ni Onesiforo. 20Si Eurasto nahabilin sa Corinto; ug si Trofimo gibiyaan ko nga masakiton sa Mileto. 21Maninguha ka sa pag-ari sa dili pa moabut ang tingtugnaw. Nagapangumosta kanimo si Eubulo ug si Pudente, ug si Lino, ug si Claudia, ug ang tanan nga mga igsoon. 22ang Ginoo magauban sa imong espiritu. Ang gracia magauban kaninyo. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\