3 JUAN 1

1Ang anciano alang kang Gayo, ang hinigugma, nga gihigugma ko sa kamatuoran. 2Hinigugma, ginaampo ko nga magauswag ka sa tanang mga butang ug may maayong panglawas maingon nga nagauswag ang imong kalag. 3Kay nalipay ako ug daku, diha nga ang mga igsoon nangabut ug nagpamatuod sa imong kamatuoran, ingon nga nagalakat ka sa kamatuoran. 4Wala akoy kalipay nga labaw niini: ang pagpatalinghug nga ang akong mga anak nagalakat diha sa kamatuoran. 5Hinigugma, nagabuhat ka sa matinumanon gayud sa tanan nga buhat, nga ginabuhat mo sa mga igsoon, ug sa mga dumuloong; 6Nga nagpamatuod mahitungod sa imong gugma sa atubangan sa iglesia; nga maoy labing maayo nimong mabuhat ang pagpagikan kanila sa ilang panaw nga mahimong takus sa Dios. 7Kay tungod sa Ngalan, sila minglakat nga walay pagdawat bisan unsa gikan sa mga Gentil. 8Busa, kinahanglan kita magadawat kanila, aron mahimo kitang masigkamagbubuhat alang sa kamatuoran. 9May gisulat ako sa iglesia; apan si Diotrefes, nga nahagugma nga magbaton sa pagkapangulo sa taliwala nila, wala modawat kanamo. 10Tungod niini, kong moabut ako, pagahinumduman ko ang iyang mga buhat nga gibuhat niya, nga nagayamyam sa dautang mga pulong batok kanamo; ug sa wala pa matagbaw niini, wala siya modawat sa mga igsoon, ug gipugngan niya ang mga buot modawat, ug sila gihinginlan niya sa iglesia. 11Hinigugma, dili mo pag-awaton ang dautan, kondili ang maayo. Ang nagabuhat ug maayo, iya sa Dios: apan ang nagabuhat ug dautan, dili makakita sa Dios. 12Si Demetrio adunay pagpamatuod gikan sa tanang mga tawo, ug gikan sa kamatuoran gayud; Oo, kami usab nagapamatuod, ug ikaw nahibalo nga ang among pagpamatuod matuod. 13Ako may daghang mga butang nga igasulat unta kanimo apan dili ako buot nga kini igasulat kanimo sa tinta ug pluma; 14Apan ginapaabut ko ang pagpakigkita kanimo sa madali, ug magasinultihay kita sa nawong ug nawong. Ang pakigdait kanimo. Ang mga abyan nangumosta kanimo. Pangumostaha ang mga abyan sumala sa tagsatagsa nila ka ngalan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\