MGA BUHAT 1

1Ang nahaunang basahon gibuhat ko, oh Teofilo, mahatungod sa tanang mga butang nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat ug pagpanudlo, 2Hangtud sa adlaw nga gibayaw siya sa kahitas-an sa tapus siya makahatag ug mga sugo, pinaagi sa Espiritu Santo sa mga apostoles, nga iyang gipili, 3Nga kanila usab; pinaagi sa daghang mga pagpamatuod, nagpakita siya nga buhi, sa tapus siya mag-antus nga siya napakita kanila sulod sa kap-atan ka adlaw; ug siya nagasulti kanila sa mga butang nga mahatungod sa gingharian sa Dios: 4Ug, sa nakigtigum siya uban kanila, siya nagsugo kanila nga dili sila mamahawa sa Jerusalem, kondili nga hulaton nila ang saad sa Amahan, nga matud niya, inyong hingdunggan kanako. 5Kay si Juan sa pagkamatuod, nagbautismo sa tubig; apan kamo pagabautismohan sa Espiritu Santo sa dili madugay sukad karon. 6Busa, sa nagatigum sila, nangutana sila kaniya, sa pag-ingon: Ginoo, pahaulion mo ba ang gingharian sa Israel niining panahona? 7Ug siya miingon kanila: Dili inyo ang katungod sa paghibalo sa mga panahon ug sa mga katuigan, nga gitagal sa Amahan sa iyang kaugalingong pagbulot-an; 8Apan managdawat kamo sa gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad kaninyo, ug mga saksi ko kamo sa Jerusalem, ug sa tibook nga Judea, ug sa Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta. 9Ug sa nakasulti siya niini, sa nagatan-aw sila kaniya, gibayaw siya sa itaas; ug usa ka panganod midawat kaniya nga misalipod sa ilang mga mata, 10Ug sa nagatutok sila sa langit, sa mikayab siya, ania karon, duruha ka tawo mitindog sa tupad nila, nga nagbisti ug maputi. 11Nga nagsulti usab kanila: Mga tawo nga Galileanhon, nganong nanagtutuk kamo sa langit? Kining Jesus nga gibayaw sa langit gikan kaninyo, mobalik sa maong pagkaagi sumala sa inyong hingkitan, siya nga nagasaka sa langit. 12Unya namauli sila sa Jerusalem, gikan sa bukid nga ginganlan Olivo, nga haduol sa Jerusalem, sa laktonon nga usa ka adlaw nga igpapahulay. 13Ug sa diha nga nahasulod na sila sa lungsod, misaka sila sa lawak nga naibabaw diin sila magapuyo: si Pedro, ug si Juan, ug si Jacobo, ug si Andres, si Felipe, ug si Tomas, si Bartolome, ug si Mateo, si Jacobo, nga anak ni Alfeo ug si Simon Zelotes, ug si Judas, igsoon ni Jacobo. 14Kini silang tanan nanagpadayon sa paghiusa sa pag-ampo, kauban sa mga babaye ug ni Maria nga inahan ni Jesus ug kauban sa iyang mga igsoon. 15Ug niadtong mga adlawa mitindog si Pedro sa taliwala sa kaigsoonan (ug may panon sa mga tawo nga nagkatigum, daw may usa ka gatus ug kaluhaan), ug nag-ingon: 16Mga igsoon, kinahanglan nga matuman gayud ang Kasulatan, nga gitagna sa Espiritu Santo, pinaagi sa baba ni David, mahatungod kang Judas nga nahimong mando sa mga nanagdakup kang Jesus. 17Kay siya giisip nga kauban namo ug siya nakaambit niini nga ministerio. 18(Unya kini nakabaton ug usa ka yuta nga tumbas sa iyang pagkadilimatarung, ug sa pagkahulog niya nga nagakulob, mibuto siya sa taliwala, ug ang tanan niya nga sulod sa ginhawaan nakay-ag. 19Ug nabantug kini sa tanang mga pumuluyo sa Jerusalem, sa pagkaagi nga kadtong yutaa ginganlan sa ilang kaugalingong pinulongan: Aceldama, nga sa ato pa, yuta sa dugo). 20Kay nahasulat sa basahon sa mga Salmos: Pagahuboan ang iyang puloy-anan, ug walay magpuyo kaniya; ug lain ang magkuha sa iyang katungdanan. 21Busa niining mga tawo nga ginakauban nato sa tanang panahon sa pagsulod ug paggula sa Ginoong Jesus sa atong kinataliwad-an, 22Gikan pa sa bautismo ni Juan hangtud niadtong adlaw nga gibayaw siya gikan kanato, kinahanglan nga ang usa niini masaksi kauban nato sa iyang pagkabanhaw. 23Ug gipili nila ang duha: si Jose, nga ginganlan, Barsabas, nga ang bansagon Justo, ug si Matias. 24Ug nanag-ampo sila ug nanag-ingon: Ikaw, Ginoo, ang nakaila sa mga kasingkasing sa tanang tawo, ipahayag kinsa ang imong gipili niining duruha, 25Aron sa pagkuha sa dapit niini nga ministerio ug sa pagkaapostol nga nakulangan tungod sa pagkahulog ni Judas, aron moadto siya sa iyang kaugalingong dapit. 26Ug gipapalaran sila; ug nahulog kang Matias ang kapalaran; ug giisip siya nga kauban sa napulo ug usa ka mga apostoles.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\