MGA BUHAT 11

1Unya nakadungog ang mga apostoles ug ang mga igsoon didto sa Judea, nga ang mga Gentil mingdawat usab sa pulong sa Dios. 2Ug sa nakatungas si Pedro sa Jerusalem, ang mga cinircuncidahan nakiglalis kaniya. 3Nga nagaingon: Miadto ka sa mga tawo nga dili cinircuncidahan ug mikaon ka uban kanila. 4Apan misugod si Pedro, ug misaysay kanila nga gisubay ang tanan sa pag-ingon: 5Didto ako nagaampo sa lungsod sa Joppe ug sa naagaw ako sa Espiritu nakita ko ang usa ka panan-awon sa usa ka sudlanan ingon sa usa ka dakung habol, nga nagakanaug, nga hiniktan ang upat ka kanto, nga ginatonton gikan sa langit, ug miabut kanako. 6Sa nakagtutuk ako, nagpalandong ako, ug nakita ko ang mga mananap sa yuta nga upat ang tiil, ug ang mga mananap nga mabangis, ug ang mga mananap nga nagakamang sa yuta, ug ang mga langgam sa langit. 7Ug nakadungog ako ug usa ka tingog, nga nag-ingon kanako: Tumindog ka, Pedro, mag-ihaw ka ug kumaon. 8Apan miingon ako: Dili gayud, Ginoo, kay wala pay butang nga bastos kun mahugaw nga nakasulod bisan anus-a sa akong baba. 9Apan mitubag kanako ang tingog nga ikaduha gikan sa langit: Ang mga butang nga gihinloan sa Dios, dili mo paghinganlan nga bastos. 10Ug kini gibuhat sa nakatolo, ug ang tanan gibayaw pag-usab sa langit. 11Ug ania karon, gilayon nagatindog ang tolo ka tawo sa atbang sa balay diin kami, nga gisugo kanako gikan sa Cesarea. 12Ug ang Espiritu miingon kanako nga mouban ako kanila sa walay pagduhaduha. Ug kining unom ka igsoon nanguban usab kanako, ug misulod kami sa balay sa tawo. 13Ug siya nagsugilon kanamo sa unsang paagi nga nakita niya ang manolonda nga didto sa sulod sa iyang balay, ug nagaingon kaniya: Magsugo ka sa Joppe, ug paanhion mo si Simon, nga may bansagon si Pedro; 14Siya magasulti kanimo ug mga pulong, nga tungod niana maluwas ikaw, ug ang tibook mong panimalay. 15Ug sa misugod ako sa pagsulti, mikunsad ang Espiritu Santo sa ibabaw nila, sama usab sa pagkunsad kanato sa sinugdan. 16Unya nahinumdum ako sa pulong nga giingon sa Ginoo: Sa pagkamatuod, si Juan nagbautismo sa tubig; apan kamo pagabautismohan sa Espiritu Santo. 17Nan kong ang Dios naghatag kanila sa mao usab nga hiyas sama kanato, sa diha nga mitoo kita sa Ginoong Jesucristo, si kinsa man ako nga makapugong sa Dios? 18Ug sa pagkadungog nila niining mga butanga, nangahilum sila ug nanagdayeg sa Dios, nga nagaingon: Nan diay ang Dios mihatag usab sa mga Gentil sa paghinulsol alang sa kinabuhi. 19Busa kadtong mga nanagkatibulaag umikan sa kagul-anan nga miabut tungod kang Esteban, nanglangyaw sila hangtud sa Fenicia, ug Cipro, ug sa Antioquia, nga nagmantala sa pulong sa walay lain kondili kanila sa mga Judio lamang. 20Apan dihay uban kanila, nga mga tawo sa Cipro, ug sa Cirene, nga sa pagsulod nila sa Antioquia, nanagsulti sila sa mga Greciahanon, nga nagamantala sa Maayong Balita sa Ginoong Jesus. 21Ug ang kamot sa Ginoo nag-uban kanila; ug daghan ang mingtoo, ug nangakabig ngadto sa Ginoo. 22Ug ang balita mahatungod kanila hingdunggan sa iglesia nga didto sa Jerusalem; ug gisugo nila si Bernabe hangtud sa Antioquia; 23Nga, sa pag-abut niya, ug sa nakita niya ang gracia sa Dios, nalipay siya; ug nagpahamangno siya kanilang tanan nga sa kinasingkasing gayud mopabilin sila uban sa Ginoo: 24Kay maayong tawo siya nga napuno sa Espiritu Santo ug sa pagtoo; ug daghang mga tawo ang gidugang ngadto sa Ginoo. 25Ug migikan si Bernabe padulong sa Tarso sa pagpangita kang Saulo; 26Ug sa hingkaplagan niya kini, iyang gidala sa Antioquia. Ug nahitabo nga bisan sa tibook nga usa ka tuig mitipon sila sa iglesia, ug nagtudlo sa daghan nga katawohan; ug nga ang mga tinon-an gipanghinganlan pag-una nga mga Cristohanon didto sa Antioquia. 27Ug niadtong mga adlawa nanglugsong gikan sa Jerusalem ang mga manalagna padulong sa Antioquia. 28Ug may mitindog usa kanila, nga ginganlan Agabo, ug naghisgut pinaagi sa Espiritu, nga moabut ang usa ka dakung gutom sa tibook nga kalibutan; nga nahitabo usab sa mga adlaw ni Claudio. 29Ug ang mga tinon-an, ang tagsatagsa ingon sa iyang hiarangan, mituyo pagpadala ug tabang alang sa mga igsoon nga nanagpuyo sa Judea: 30Nga mao usab ang gibuhat nila, pinadala nila kini sa mga anciano pinaagi sa mga kamot ni Bernabe ug ni Saulo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\