MGA BUHAT 12

1Ug niadtong panahona si Herodes nga hari mibakyaw sa iyang kamot aron sa pagsakit sa pipila ka sakup sa iglesia. 2Ug gipatay niya sa pinuti si Jacobo nga igsoon ni Juan. 3Ug sa nakita niya nga hing-uyonan kini sa mga Judio, nagpadayon siya sa pagdakup kang Pedro usab. Ug mga adlaw kadto sa mga tinapay nga walay levadura. 4Ug sa hingdakpan na niya si Pedro, iyang gisulod siya sa bilanggoan, ug gitugyan siya sa upat ka tinagup-at nga mga sundalo, sa pagbantay kaniya; nga buot niyang paatubangon sa katawohan sa human ang Pasko. 5Busa ginabantayan si Pedro sa bilanggoan; apan ang mainit nga mga pag-ampo sa Dios gibuhat sa iglesia alang kaniya. 6Ug sa buot ni Herodes nga paatubangon siya sa katawohan, niadtong gabhiona natulog si Pedro sa taliwala sa duruha ka sundalo, ginapus sa duha ka talikala; ug ang mga bantay nga didto sa atubangan sa pultahan nagbantay sa bilanggoan. 7Ug ania karon, usa ka manolonda sa Ginoo miatubang kaniya, ug misidlak ang usa ka kahayag sa bilanggoan; ug sa gikablit siya sa kilid, iyang gipukaw, nga nagaingon: Bumangon ka sa madali. Ug ang mga talikala nangataktak gikan sa iyang mga kamot. 8Ug miingon kaniya ang manolonda: Magbakus ka, ug ihigut ang imong mga sandalia. Ug gibuhat niya kini. Ug siya miingon kaniya: Isul-ob ang imong bisti, ug sumunod kanako. 9Ug migula si Pedro ug misunod kaniya; ug wala siya mahibalo nga matuod ang gibuhat sa manolonda, kondili nagdahum siya nga usa ka panan-awon ang iyang nakita. 10Ug sa gilabyan nila ang nahauna ug ikaduha ka bantay, nakadangat sila sa pultahan nga puthaw, nga nagatultol ngadto sa ciudad; nga miabli kanila sa iyang kaugalingon; ug sa nakagula sila, miagi sila sa usa ka dalan, ug gilayon mibulag kaniya ang manolonda. 11Ug sa hing-ulian si Pedro, miingon: Karon naila ko, sa pagkamatuod, nga gisugo sa Ginoo ang iyang manolonda, ug nagluwas kanako gikan sa kamot ni Herodes ug gikan sa bug-os nga paghulat sa lungsod sa mga Judio. 12Ug sa nagpalandong siya niini, miadto siya sa balay ni Maria, nga inahan ni Juan, nga may bansagon nga Marcos diin didto nanagtigum sang daghan ug nanag-ampo. 13Ug sa nagtuktuk si Pedro sa pultahan nga sa gawas miduol sa pagpaniid ang usa ka sulogoon nga ginganlan si Rhoda. 14Ug sa iyang hing-ilhan ang tingog ni Pedro, ang pultahan wala niya pag-ablihi tungod sa kalipay, kondili midalagan siya sa sulod ug gisugilon niya nga si Pedro anaa sa pultahan. 15Ug sila miingon kaniya: Nabuang ka. Apan siya nagmatuod nga masaligon nga mao gayud si Pedro. Ug sila nanag-ingon: Manolonda niya kana. 16Ug si Pedro nagpadayon sa pagtuktuk, ug sapag-abli nila, nakita nila siya ug nanghitingala sila. 17Ug sa iyang gisinyasan sila sa kamot aron managhilum, iyang gisugilon kanila kong giunsa siya sa pagpagula sa Ginoo gikan sa bilanggoan, ug siya miingon: Isugilon ninyo kini kang Jacobo ug sa mga igsoon. Ug siya mipahawa, ug miadto sa laing dapit. 18Ug sa pagkabuntag na dili diyutay ang kagubot sa mga sundalo, tungod sa nahitabo kang Pedro. 19Ug sa pagpangita ni Herodes, ug sa wala niya hikit-i siya, gisusi niya ang mga bantay, ug nagsugo nga silotan sila sa kamatayon. Ug milugsong siya gikan sa Judea padulong sa Cesarea, ug napabilin didto. 20Ug si Herodes nayugot sa mga taga-Tiro ug sa mga taga-Sidon; apan miduol sila sa tingub kaniya, ug sa naabyan nila si Blasto nga maghihipos sa puloy-anan sa hari, nangayo ug pakigdait; kay ang ilang kayutaan gibuhi sa kayutaan sa hari. 21Ug sa usa ka adlaw nga gitagal, si Herodes misul-ob sa bisti nga harianon, ug milingkod siya sa trono sa hukmanan, ug naghatag pakigpulong kanila. 22Ug ang katawohan nanagsinggit: Tingog sa Dios, ug dili iya sa tawo. 23Ug dihadiha gihampak siya sa usa ka manolonda sa Ginoo, tungod kay wala niya ihatag ang himaya sa Dios; ug gikaon siya sa mga ulod, ug gihunos ang iyang kinabuhi. 24Apan ang pulong sa Dios mitubo ug misanay. 25Ug si Bernabe ug si Saulo namauli gikan sa Jerusalem, sa natapus nila ang ilang ministerio: ug giuban usab nila si Juan, nga may bansagon nga Marcos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\