MGA BUHAT 18

1Sa human niining mga butanga, si Pablo migikan sa Atenas, ug miabut sa Corinto. 2Ug hingkit-an niya ang usa ka Judio, nga ginganlan si Aquila, usa ka tawo nga molupyo sa Pontus, nga bag-o pa lamang nahiabut gikan sa Italia, uban ang iyang asawa nga si Priscila, tungod kay si Claudio nagsugo nga mamahawa sa Roma ang tanang mga Judio, ug siya miadto kanila. 3Ug tungod kay managsama ang ilang patigayon, siya mipuyo uban kanila ug naningkamot sila kay ang buluhaton nila mao ang pagbuhat ug mga balongbalong. 4Ug siya nangatarungan didto sa sinagoga sa tanang adlaw nga igpapahulay, ug naglukmay sa mga Judio ug sa mga Greciahanon. 5Apan sa pagpanlugsong ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, napugos si Pablo pinaagi sa pulong sa pagpamatuod sa mga Judio, nga si Jesus mao si Cristo. 6Ug sa misupak sila gayud ug nagpasipala, giyabyab niya ang iyang bisti ug miingon kanila: Ang inyong dugo magapaibabaw sa inyong mga ulo; ako mahinlo; sukad karon moadto ako sa mga Gentil. 7Ug mipahawa siya didto, ug misulod sa balay sa usa nga ginganlan si Tito Justo, usa nga masimbahon sa Dios, kansang balay diha tupad sa sinagoga. 8Ug si Crispo, ang pangulo sa sinagoga, mitoo sa Ginoo uban ang tibook niyang panimalay; ug daghanan sa mga taga-Corinto nga nagpatalinghug, ming-too ug nanagpabautismo. 9Ug ang Ginoo misulti kang Pablo sa kagabhion pinaagi sa panan-awon: Dili ka mahadlok, kondili sumulti ka, ug dili ka maghilum; 10Kay ako nagauban kanimo, ug walay tawo nga magahilabut kanimo sa pagdaut kanimo; kay daghan ang akong mga tawo dinhi niining ciudara. 11Ug mipuyo siya didto sa usa ka tuig ug unom ka bulan, nga nagatudlo sa pulong sa Dios sa taliwala nila. 12Apan samtang nga si Galion mao pa ang gobernador sa Acaya, mialsa pagtingub ang mga Judio batok kang Pablo, ug ilang gidala siya sa hukmanan, 13Nga nagaingon: Kining tawohana nagadani sa mga tawo sa pagsimba sa Dios supak sa Kasugoan. 14Apan sa diha nga si Pablo mobungat na unta sa iyang baba, nag-ingon si Galion sa mga Judio: Kong butang pa kini nga sayup, kun, binanyaga nga buhat, O mga Judio, may katarungan nga pagaantuson ko kamo. 15Apan kong kini mga paglalisay mahitungod lamang sa mga pulong, ug sa mga ngalan, ug sa inyong kaugalingong Kasugoan, kamo ang mahibalo niana, wala akoy tinguha sa pagkamaghuhukom niining mga butanga. 16Ug iyang giabog sila gikan sa hukmanan. 17Ug silang tanan mingdakup kang Sostenes, ang pangulo sa sinagoga, ug ilang gipuspusan siya sa atubangan sa hukmanan. Ug wala magtagad si Galion sa bisan unsa niining mga butanga. 18Ug si Pablo, sa nakapabilin pa ug daghan nga mga adlaw, nanamilit sa mga igsoon, ug milayag gikan didto padulong sa Siria, ug uban kaniya si Priscila ug si Aquila; sa nakapaalut siya sa Cencreas, kay siya adunay saad. 19Ug miabut sila sa Efeso, ug iyang gibilin sila didto. Apan misulod siya sa sinagoga, ug nagsaysay sa mga Judio. 20Ug sa gipangayo nila aron mopabilin siya uban kanila sa dugay-dugay nga panahon wala siya mosugot; 21Kondili nanamilit kanila, nga nagaingon: Kinahanglan nga ako sa tanang paagi, makatambong sa umaabut nga fiesta sa Jerusalem; apan mobalik ako pag-usab kaninyo, kong itugot sa Dios. Ug milayag siya gikan sa Efeso. 22Ug sa nakadunggo siya sa Cesarea, mitungas siya ug miabiabi sa iglesia, ug milugsong padulong sa Antioquia. 23Ug sa nakapabilin siya didto ug diyutay nga panahon, migikan ug milatas siya sa sunodsunod sa kayutaan sa Galacia, ug sa Phrygia, sa pagpalig-on sa tanang mga tinon-an. 24Ug miabut sa Efeso ang usa ka Judio nga ginganlan si Apolos nga natawo sa Alejandria, tawo nga batid sa panulti, ug gamhanan sa mga Kasulatan. 25Kining tawohana natonan sa dalan sa Ginoo, ug sa mainit nga espiritu, nagsulti ug nagtudlo sa sibo gayud sa mga butang mahatungod kang Jesus; nga nanghibalo lamang sa bautismo ni Juan. 26Ug siya misugod sa pagsulti sa walay kahadlok didto sa sinagoga. Ug sa hingdunggan siya ni Priscila ug ni Aquila, ilang gikuha, ug ilang giasoyan sa sibo pa gayud sa dalan sa Dios. 27Ug sa buot siya moagi ngadto sa Acaya, gidasig siya sa mga igsoon, ug nagsulat sila sa mga tinon-an, aron siya dawaton nila ug maayo; ug sa pag-abut niya, nakatabang siya ug daku sa mga mingtoo pinaagi sa gracia. 28Kay uban gayud sa gahum ginadaug niya sa lantugi ang mga Judio ug kana nabutyag gayud, sa pagpahayag pinasikad sa mga Kasulatan, nga si Jesus mao ang Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\